Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

OBȚINEREA AVIZULUI

28 octombrie 2021

OBȚINEREA AVIZULUI

Doriți să munciți în România și aveți cetățenia unui stat din afara Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene? Trebuie să găsiți un angajator și să susțineți probele impuse de acesta. Dacă se decide să vă angajeze, acesta va obține aviz de angajare. Puteți fi angajat în România la un singur angajator, persoană fizică sau juridică.

Cererea pentru eliberarea avizului de angajare/detașare se depune de către angajator/beneficiarul prestării de servicii la oricare dintre formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări. Documentația necesară obținerii avizului de angajare/detașare poate fi depusă de orice persoană care are calitatea de reprezentant legal al angajatorului/beneficiarului prestării de servicii, în condițiile legii.

Condiţii pentru obţinerea avizului

La depunerea cererii pentru eliberarea avizului de angajare/detașare, angajatorul/beneficiarul prestării de servicii va plăti astfel:

 • pentru avizul de angajare pentru lucrător permanent, detașat, transfrontalier, stagiar, înalt calificat, au pair, angajatorul va achita echivalentul în lei a 100 euro;
 • pentru avizul de muncă pentru lucrător sezonier, angajatorul va achita echivalentul în lei a 25 euro;
 • echivalentul în lei a 25 euro în cazul în care angajatorul intenționează să încadreze în muncă un străin titular al dreptului de ședere temporară pentru studii după absolvirea studiilor sau pentru titularul dreptului de ședere temporară pentru reîntregirea familiei, precum și în cazul schimbării angajatorului sau a funcției, la același angajator;

Chitanța se va prezenta în original, cu semnătura și ștampila unității de trezorerie. În situația în care taxa de eliberare a avizului de angajare/detașare nu este achitată la trezorerie, pe documentele prin care a fost achitată taxa, unitățile Trezoreriei Statului vor confirma, prin semnătură și ștampilă, încasarea sumelor respective, în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat.

În situația refuzului de eliberare a avizului de angajare/detașare, angajatorul/beneficiarul prestării de servicii își recuperează tariful plătit, în condițiile legii.

Dacă nu aveți cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European ori a Confederaţiei Elveţiene vă puteți angaja în România, cu aviz de angajare, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • Locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate de cetățeni români, ai statelor membre UE/SEE sau de rezidenți permanenți pe teritoriul României;
 • Îndepliniți condițiile speciale de pregătire profesională, experiență în activitate și autorizare;
 • Faceți dovada faptului că sunteți apt din punct de vedere medical să desfășurați activitatea respectivă;
 • Nu aveți antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfășurați sau urmează să o desfășurați pe teritoriul României;
 • Vă încadrați în contingentul anual aprobat prin Hotărâre a Guvernului;
 • Angajatorul are achitate la zi obligațiile către bugetul de stat;
 • Angajatorul desfășoară activități compatibile cu funcția pentru care se solicită încadrarea în muncă a străinului;
 • Angajatorul/beneficiarul prestări servicii să nu fi fost sancționat pentru muncă nedeclarată sau angajare ilegală, în ultimele 6 luni anterioare soluționării cererii în cazul lucrătorilor permanenți/sezonieri/stagiari/transfrontalieri/înalt calificați/au pair/detașați/ICT.

Nu trebuie îndeplinite prevederile punctului nr.1 de mai sus dacă vă încadrați în următoarele categorii:

 • dețineți funcția de administrator într-o societate comercială cu participare străină și sunteți singura persoană numită în această funcție;
 • sunteți sportiv profesionist și aveți dovezi că ați desfășurat o activitate similară în altă țară;
 • solicitaţi un aviz de angajare pentru lucrători transfrontalieri;
 • solicitați un aviz de angajare pentru lucrători sezonieri;

CATEGORII DE LUCRĂTORI

În funcție de tipul activității pe care doriți să o desfășurați în România, vă puteți angaja ca:

– lucrător permanent – străinul încadrat în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare;

– lucrător stagiar – străinul încadrat în muncă pe teritoriul României în baza avizului de angajare, titular al unei diplome de învățământ superior sau care urmează o formă de învățământ superior într-o țară terță, care participă pe teritoriul României la un program de stagiu, cu durata determinată, în scopul îmbunătățirii pregătirii profesionale sau obținerii unei calificări profesionale, precum și al îmbunătățirii cunoştinţelor lingvistice şi culturale;

– lucrător sezonier – străinul care își menține reședința principal într-un stat terț, dar locuiește temporar pe teritoriul României, fiind încadrat în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare, pentru a presta o activitate care se desfășoară în funcție de succesiunea anotimpurilor;

– lucrător transfrontalier – străinul, cetăţean al unui stat ce are frontieră comună cu România şi care locuieşte în zona de frontieră a statului respectiv, încadrat în muncă într-o localitate de frontieră de pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare;

– lucrător înalt calificat – străinul încadrat în muncă pe teritoriul României pe un loc de muncă înalt calificat, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puţin un an, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare;

– lucrător detaşat – străinul calificat, detașat temporar de la intreprinderea stabilită intr-o țară terță, la care este și rămâne angajat cu contract de muncă valabil, la un beneficiar al prestării de servicii care aparține acelei intreprinderi sau aceluiași grup de intreprinderi cu intreprinderea de la care se face detașarea ori cu care intreprinderea a încheiat un contract care presupune detașarea unui angajat al acesteia pe teritoriul României.

– lucrător ICT (persoană transferată în cadrul aceleiaşi companii) – străinul care locuieşte într-o ţară terţă la data depunerii cererii pentru avizul de detaşare şi care face obiectul unui transfer în cadrul aceleiaşi companii.

– lucrător au pair – străinul încadrat în muncă temporar de o familie gazdă, pe teritoriul României, pentru a-și îmbunătăți cunoștințele și competențele lingvistice în schimbul unor activități casnice ușoare și de îngrijire a copiilor.

Consultați condițiile și documentele necesare pentru obținerea avizului de angajare, în funcție de tipul acestuia:

Inspectoratul General pentru Imigrări soluționează cererea pentru eliberarea avizului de angajare/detașare în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. Cererea de eliberare a avizului de angajare formulată de angajatorul unui posesor de Carte albastră a Uniunii Europene obținută într-un alt stat membru se soluționează în termen de 15 zile de la data primirii.

Avizul de angajare/detașare se anulează de Inspectoratul General pentru Imigrări în următoarele cazuri:

a) se constată ulterior că la data eliberării avizului de angajare/detaşare nu erau îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă în acest sens;

b) se constată ulterior că avizul de angajare/detaşare a fost obţinut pe baza unor documente false sau falsificate;

c) angajatorul/beneficiarul prestării de servicii nu se prezintă la Inspectoratul General pentru Imigrări în vederea ridicării avizului de angajare/detaşare, în termen de 30 de zile de la data programată pentru soluţionarea cererii;

d) se constată că până la obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă sau detaşare nu mai sunt îndeplinite condiţiile de eliberare a avizului de angajare/detaşare.

La cererea titularului, Inspectoratul General pentru Imigrări eliberează un duplicat al avizului de angajare/detaşare pierdut, deteriorat sau distrus.

Avizul de angajare/detaşare se păstrează de către angajator/beneficiarul prestării de servicii pe durata întregii perioade de angajare sau detaşare. Angajatorul/Beneficiarul prestării de servicii trebuie să păstreze, cel puţin pe durata perioadei de angajare/detaşare, o copie a permisului de şedere sau a documentului de călătorie din care să rezulte legalitatea şederii străinului pe teritoriul României.

După obținerea avizului de muncă, angajatorul trebuie să vă trimită acest document, iar dumneavoastră veți obține viză de lungă ședere pentru angajare/detașare de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. (Consultaţi lista acestora).

Următoarelor categorii de străini pot fi încadrați în muncă sau pot presta muncă la persoane fizice sau juridice din România fără aviz de angajare:

a) străinii titulari ai dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României;

b) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei în calitate de membrii de familie ai unui cetăţean român;

c) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii;

d) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară acordat potrivit prevederilor art. 130 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) străinii, posesori ai unui permis de ședere temporară valabil, acordat în scopul reîntregirii familiei, care au beneficiat anterior de un drept de şedere pe teritoriul României în calitate de membri de familie ai unui cetățean român și care se află  în una dintre situaţiile prevăzute la art. 64 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) străinii care au dobândit o formă de protecţie în România;

g) solicitanţii de azil de la data la care au dreptul de a primi acces la piaţa forţei de muncă potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, dacă se mai află în procedura de determinare a unei forme de protecţie;

h) străinii toleraţi, pe perioada cât li s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul României;

i) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă, încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pentru încadrarea în muncă la un alt angajator, cu contract individual de muncă cu timp parţial, cu durata muncii de maxim patru ore pe zi;

j) strainii titulari ai dreptului de ședere temporară pentru studii pot fi încadrati în muncă pe teritoriul României fără aviz de angajare numai cu contract individual de muncă cu timp parțial cu durata muncii de maxim patru ore pe zi;

k) străinii titulari ai dreptului de ședere temporară pentru activități religioase care urmează să fie încadrați în muncă pe teritoriul României, în cadrul unităților de cult.

ULTIMA
ORĂ

REZULTATELE OBŢINUTE DE POLIŢIŞTII SERVICIULUI PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI BIHOR, ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ACESTUI AN

Sari la conținut