Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Fondul pentru Securitate Internă

Program Național FSI (Cadru legal)

Fondul Securitate Internă 2014 – 2020 – instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize (FSI Frontiere Vize 2014 – 2020) a fost instituit prin Regulamentul (UE) nr. 515/2014  pentru a contribui la asigurarea unui nivel înalt de siguranță în cadrul Uniunii, facilitând, în același timp, călătoriile efectuate în scopuri legitime, printr-un control la frontierele externe uniform și de înaltă calitate și prin prelucrarea eficace a vizelor Schengen, cu respectarea angajamentelor Uniunii cu privire la libertățile fundamentale și la drepturile omului.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Cunoscut ca regulamentul privind FSI pentru frontiere și vize, acest regulament instituie un instrument de finanțare și stabilește bugetul și procedurile de punere în aplicare a acțiunilor eligibile pentru perioada 2014-2020.

Obiectivele specifice FSI Frontiere Vize 2014-2020 sunt:

– sprijinirea politicii comune în materie de vize în vederea facilitării călătoriilor legitime, asigurarea unei înalte calități a serviciilor oferite solicitanților de viză, asigurarea egalității de tratament a resortisanților din țările terțe și combaterea imigrației ilegale;
– sprijinirea gestionării integrate a frontierelor, inclusiv a promovării armonizării în continuare a măsurilor adoptate în domeniul gestionării frontierelor, în conformitate cu standardele comune ale Uniunii și prin împărtășirea informațiilor între statele membre și între statele membre și Agenția Frontex, în vederea asigurării, pe de o parte, a unui nivel uniform și ridicat de control și protecție a frontierelor externe, inclusiv prin combaterea imigrației ilegale, și, pe de altă parte, a fluidizării trecerii frontierelor externe, în conformitate cu acquis-ul Schengen, garantând, în același timp, accesul la protecție internațională pentru persoanele ce au nevoie de aceasta, în conformitate cu obligațiile privind drepturile omului asumate de statele membre, inclusiv cu principiul nereturnării.

Bugetul total alocat FSI Poliție  se utilizează prin programele naționale ale Statelor Membre, pentru sprijin operațional, regimul special de tranzit, acțiuni ale UE, asistență de urgență, punerea în aplicare a unui program pentru crearea de noi sisteme informatice care să sprijine gestionarea fluxurilor migratorii la frontierele externe și pentru asistență tehnică.

Instrumentul finanțează acțiuni pentru:

 • consolidarea controalelor la frontierele externe în vederea monitorizării trecerii frontierelor externe;
 • introducerea progresivă a unui sistem integrat de gestionare a frontierelor externe, întemeiat pe solidaritate și responsabilitate, cum ar fi prin:
  • sisteme de supraveghere a frontierelor externe; și
  • cooperarea (inclusiv în zona frontierelor maritime) dintre polițiștii de frontieră, vamă, autoritățile din domeniul migrației, azilului și autoritățile de aplicare a legii;
 • promovarea politicii comune în materie de vize și alte permise de ședere de scurtă durată și mecanisme de cooperare consulară;
 • crearea și utilizarea sistemelor informatice care sprijină politica comună în domeniul vizelor și controalele la frontieră, precum și sporirea gradului de sensibilizare cu privire la situația de la frontierele externe;
 • prevenirea și combaterea imigrației ilegale în cooperare cu țări din afara UE.

Printre exemplele de acțiuni eligibile se numără:

 • infrastructuri, sistemele informatice și echipamentele operaționale, inclusiv mijloacele de transport, pentru controalele la frontieră și pentru prelucrarea cererilor de viză;
 • studii, instruire și proiecte-pilot referitoare la standardele operaționale și la cele mai bune practici din domeniu;
 • acțiuni legate de cooperarea operațională dintre țările din UE și din afara UE, inclusiv operațiuni comune;

Implementarea fondului este încredințată în principal celor 26 de țări ale UE participante (toate țările UE, cu excepția Irlandei și a Regatului Unit) și celor patru țări asociate spațiului Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția). Programele naționale definesc prioritățile de finanțare abordând obiectivele fondului.

Alocarea resurselor are la bază mai multe criterii legate de tipul de frontieră externă (frontiere maritime, terestre și aeroporturi internaționale), luând în considerare fluxurile de călătorie și nivelul riscurilor și al amenințărilor. Alocarea fondurilor pentru obiective specifice în cadrul programelor naționale are legătură cu provocările și nevoile țărilor participante.

Anexa I la regulament include un tabel cu sumele care constituie baza programelor naționale ale țărilor participante. În timpul perioadei de implementare, astfel de sume au crescut ca urmare a alocării de fonduri suplimentare pentru programe naționale în cadrul revizuirii intermediare realizată în 2018 și în special pentru dezvoltarea sistemelor informatice și pentru implementarea acțiunilor specifice.

O parte a fondului este gestionată central de către Comisie sub forma acțiunilor Uniunii, această parte incluzând asistența pentru a răspunde necesităților urgente și specifice în caz de situații de urgență (asistența de urgență).

La fond se adaugă instrumentul de sprijin financiar pentru colaborarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor (Fondul FSI pentru poliție), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 513/2014.

Bugetul

Suma totală alocată inițial pentru FSI pentru frontiere și vize (în perioada 2014-2020) a fost de 2,76 miliarde EUR (în prețuri curente).

Proiecte FSI

1. Îmbunătățirea schimbului de date între SIMS și SNIV

Obiectiv general: Îmbunătățirea activității I.G.I. prin eficientizarea schimbului de date între sistemele SIMS și SNIV și asigurarea unei funcționalități continue

        Perioada de implementare: 23.02.2021 – 23.03.2022

        Sursă de finanțare: Fondul pentru Securitate Internă

       Activități:

  • Elaborarea specificaţiilor tehnice, a caietului de sarcini și derularea procedurii de achiziție
  • Redefinirea integrării sistemelor SIMS și SNIV prin crearea de servicii web
  • Recepția la finalizarea contractului

        Buget total: 511 308 lei

        Contribuția financiară UE: 383 481 lei

        Contribuția financiară națională: 127 827 lei

2. Adaptarea sistemului informatic și infrastructurii IT&C de imigrări pentru conectarea la Sistemul de intrare/ieșire (EES)

       Obiectiv general: Adaptarea sistemului IT&C al Inspectoratului General pentru Imigrări în vederea conectării infrastructurii naționale de imigrări la NUI, respectiv EES

      Perioada de implementare: 30.01.2021 – 30.11.2022

      Sursă de finanțare: Fondul de Securitate Internă

      Activități:

  • Realizarea achizițiilor bunurilor și serviciilor necesare operaționalizării componentei naționale EES la I.G.I.
  • Implementarea contractelor de furnizare de bunuri și servicii – adaptarea sistemului informatic și infrastructurii IT&C pentru operaționalizarea componentei naționale EES la I.G.I.
  • Implementarea contractului de furnizare a serviciilor suport proiectare aplicație si continuare adaptare evolutivă și legislativă
  • Recepția bunurilor și serviciilor achiziționate

        Buget total: 2 254 519 lei

        Contribuția financiară UE: 2 254 519 lei

ULTIMA
ORĂ

ÎN ULTIMELE DOUĂ ZILE, 16 STRĂINI ÎMPOTRIVA CĂRORA AU FOST EMISE DECIZII DE RETURNARE DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI AU FOST ÎNDEPĂRTAȚI SUB ESCORTĂ DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN CADRUL CENTRELOR DE CAZARE A STRĂINILOR LUAȚI ÎN CUSTODIE PUBLICĂ ARAD ȘI OTOPENI

Sari la conținut