Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza

Întrebări frecvente

Cum pot să obțin o viză de lungă ședere pentru studii?

Studii

Doriți să studiați în România și aveți cetățenia unui stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European? Pentru început, trebuie să vă înscrieți la instituția de învățământ la care doriți să studiați și să fiți acceptat de aceasta.

Următorul pas este obținerea vizei de lungă ședere pentru studii, de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României. (Consultați lista acestora).

VIZA DE LUNGĂ ȘEDERE

Viza de lungă ședere pentru studii poate fi acordată, la cerere, străinilor care solicită intrarea pe teritoriul României în calitate de student, stagiar sau elev care participă la un program de schimb de elevi sau proiect educațional. Instituția la care veți studia poate fi de stat sau particulară, cu condiția de a fi acreditată potrivit legii. Viza se acordă și străinilor acceptați la studii în baza documentelor internaționale la care România este parte.

Pentru obținerea vizei de lungă ședere trebuie să depuneți următoarele documente:

I. În calitate de elev, student, masterand sau doctorand:

 • dovada de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, din care să rezulte că veți urma o formă de învățământ de zi;
 • dovada achitării taxei de studii pentru cel puțin un an de studiu;
 • dovada mijloacelor de întreținere, în cuantum de cel puțin salariul minim net pe țară lunar, pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
 • dovada cunoașterii limbii în care se va desfășura programul de studii pe care îl va urma, cu excepția anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini;
 • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică;
 • asigurarea medicală pe perioada valabilității vizei;
 • încuviințarea părinților sau a tutorelui cu privire la șederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă străinul este minor.

II. În cazul in care participați la un program de schimb de elevi:

 • dovada de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului, din care să rezulte că veți urma o formă de învățământ de zi;
 • dovada de participare într-un program de schimb de elevi, realizat de o organizație constituită în condițiile legii și recunoscută pentru acest scop;
 • dovada din partea organizației care realizează schimbul de elevi, din care să rezulte că aceasta va asigura mijloacele de întreținere și eventualele costuri privind îndepărtarea;
 • asigurarea medicală pe perioada valabilității vizei;
 • dovada privind asigurarea cazării la o familie selectată de către organizația care realizează schimbul de elevi și care deține un spațiu de locuit considerat normal pentru o familie din România;
 • încuviințarea părinților sau a tutorelui cu privire la șederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă străinul este minor.

III. În cazul străinilor de origine română, bursieri ai statului român sau exonerați de plata taxelor de școlarizare, înscriși la o instituție de învățământ preuniversitar de stat, ciclul liceal, cu frecvență, cu prezentarea documentelor:

 • dovada acceptării la studii, eliberată de Ministerul Educaţiei, din care să rezulte că vor urma o formă de învăţământ cu frecvenţă la o instituţie de învăţământ preuniversitar de stat, ciclul liceal
 • dovada asigurării condițiilor de cazare
 • asigurarea medicală pe perioada valabilității vizei
 • încuviințarea părinților sau a tutorelui cu privire la șederea în scop de studii pe teritoriul României, în cazul minorilor

IV. În cazul stagiarilor care participă la un program de formare profesională neremunerată:

 • acord de formare profesională
 • angajament scris al entităţii-gazdă în sensul că, în cazul în care un stagiar rămâne în mod ilegal pe teritoriul României, entitatea respectivă răspunde de rambursarea cheltuielilor suportate din fonduri publice pentru şederea şi îndepărtarea stagiarului respectiv
 • dovada deținerii unei diplome de absolvire a învățământului superior în ultimii doi ani care precedă data cererii sau dovada participării la un ciclu de studii care conduce la obținerea unei astfel de diplome
 • dovada mijloacelor de întreținere în cuantum de cel puțin nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză
 • dovada asigurării condițiilor de cazare

Taxa de viză este de 120 Euro și se achită în statul în care faceți solicitarea.

Ca și procedură internă, viza de lungă ședere primește aprobarea Centrului Național de Vize numai după obținerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări. Avizul se emite în cel mult 30 de zile de la primirea solicitării, cu posibilitatea de prelungire a termenului cu 15 zile.

Viza de lungă ședere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

Particularități ale vizei pentru studii

Străinii care participă la un program de schimb de elevi trebuie să aibă vârsta cuprinsă, de regulă, între 13 și 19 ani. Străinii bursieri ai statului român, nu sunt obligați să facă dovada achitării taxei de studii și dovada mijloacelor de întreținere pentru obținerea vizei, iar cei de origine română nu sunt obligați sa facă dovada mijloacelor de întreținere.

PERMISUL DE ȘEDERE

După intrarea în România trebuie să obtineți un permis de ședere. Acesta atestă dreptul dumneavoastră de ședere în România și îl puteți obține de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care locuiți. Pentru obținerea permisului de ședere veți depune personal o serie de documente cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viză. De asemenea, aveți posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicației online, disponibilă la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

Pentru prelungirea dreptului de ședere (obținerea permisului de ședere) pentru studii trebuie să depuneți urmatoarele documente:

I. Dacă sunteți elev, student, masterand sau doctorand:

– cerere
– documentul de trecere a frontierei (pașaportul, titlul de călătorie, etc.) original și copie;
– scrisoare de acceptare la studii – se solicită doar la prima prelungire a dreptului de ședere;
– adeverința eliberată de instituția de învătământ prin care fac dovada ca sunt înscrisi la studii la o instituție de învătământ de stat ori particulară, acreditată sau autorizată provizoriu potrivit legii, forma învățământ de zi, inclusiv participarea la cursuri de doctorat, în baza aprobării ministerului de resort;
– dovada mijloacelor de întreținere, în cuantum de cel puțin salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru o perioadă de cel puțin 6 luni;
– dovada deținerii legale a spațiului de locuit (original și copie);
– adeverința medicală;
– taxe.

Permisele de şedere pentru bursierii statului român se acordă cu scutire de la plata taxelor.

Dreptul de şedere temporară pentru studii se poate prelungi cu cel mult 6 luni după absolvirea studiilor, în vederea definitivării situaţiei şcolare sau universitare, precum și pentru autentificarea documentelor de studii în acest scop.

Străinilor care nu au absolvit studiile în perioada acordată inițial, li se poate aproba prelungirea ulterioară a dreptului de ședere, în scopul finalizării studiilor, pentru o perioadă de maxim un an.

II. Dacă participați la un program de schimb de elevi:

– cerere
– documentul de trecere a frontierei (pașaportul, titlul de călătorie, etc.) original și copie;
– adeverința eliberată de instituția de învățământ;
– documente din care să rezulte că străinul participă la un program de schimb de elevi, realizat de o instituție constituită în condițiile legii și recunoscută pentru acest scop;
– documente din care să rezulte că organizația este constituită și recunoscută, în condițiile legii;
– adeverința din partea organizației care realizează schimbul de elevi;
– dovada deținerii legale a spațiului de locuit (original și copie);
– adeverința medicală;
– taxe.

Situații de exceptare pentru cetățenii străini care studiază în România

 • Bursierii statului roman sunt scutiți de plata taxelor consulare, a permisului de ședere și nu trebuie să facă dovada mijloacelor de întreținere.
 • Nu trebuie să facă dovada mijloacelor de întreținere nici străinii de etnie română (au un ascendent care a avut sau are cetățenia română).
 • Studenții străini care au implinit vârsta de 26 de ani au nevoie de asigurare socială de sănătate pentru prelungirea dreptului de ședere temporară, în conformitate cu Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
 • Străinilor care nu au absolvit studiile în perioada acordată inițial li se poate aproba prelungirea ulterioară a dreptului de ședere, în scopul finalizării studiilor, pentru o perioadă de maxim un an.

Termene pentru permisul de ședere

Permisul de ședere se reînnoiește cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea celui anterior.

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de ședere va fi soluționată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluționare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru prelungirea dreptului de şedere, sunt necorespunzătoare sau incomplete, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informaţiile suplimentare cerute şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenul prevăzut la alin. (4) se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.

Străinii intraţi în România pentru studii pot solicita prelungirea dreptului de şedere pe o perioadă egală cu durata totală a studiilor, în cazul studenţilor şi al elevilor, şi pe o perioadă care să nu depăşească un an, în cazul străinilor care participă la un program de schimb de elevi.

Dreptul de şedere temporară pentru studii se poate prelungi cu 9 luni după absolvirea studiilor, pentru căutarea unui loc de muncă şi efectuarea unor formalităţi de angajare în muncă sau în vederea deschiderii unei afaceri, cu prezentarea documentelor care atestă finalizarea studiilor.

ANGAJAREA ÎN TIMPUL STUDIILOR

Străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României fără aviz de angajare, numai cu contract individual de muncă cu timp parţial, cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.

DREPTUL DE ŞEDERE TEMPORARĂ ÎN SCOP DE STUDII  ÎN CADRUL UNEI MOBILITĂŢI

Străinii titulari ai unui permis de şedere în scop de studii sau al unei vize de lungă şedere în scop de studii valabile, eliberate de un alt stat membru UE pot intra şi rămâne pe teritoriul României  pentru o perioadă de până la 360 de zile, denumită mobilitatea studentului, fără obligativitatea obţinerii unei vize dacă:

a) participă la cursurile unei instituţii de învăţământ superior în cadrul unor programe ale Uniunii Europene sau multilaterale care cuprind măsuri de mobilitate sau al unui acord între două sau mai multe instituţii de învăţământ superior;
b) a fost transmisă o notificare de către instituţia de învăţământ superior la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări pe a cărei rază străinul urmează să îşi desfăşoare activitatea.
Notificarea se transmite cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii cursurilor şi cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele documente:

a) copia documentului de trecere a frontierei, valabil;
b) copia permisului de şedere sau a vizei de lungă şedere eliberate de primul stat membru;
c) dovada că studiile sunt desfăşurate în cadrul unui program al Uniunii Europene sau multilateral care cuprinde măsuri de mobilitate sau în baza unui acord între două sau mai multe instituţii de învăţământ superior;
d) scrisoarea de acceptare la studii eliberată de instituţia de învăţământ superior acreditată;
e) dovada duratei şi a datelor planificate pentru participarea la studii în cazul în care acestea nu sunt specificate în dovada de acceptare la studii;
f) dovada că studentul deţine asigurare de sănătate pentru toate riscurile împotriva cărora sunt în mod normal asiguraţi cetăţenii români;
g) dovada că pe perioada şederii în România studentul deţine mijloace de întreţinere în cuantum de cel puţin salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, pentru o perioadă de cel puţin 6 luni;
h) adresa la care studentul va locui pe teritoriul României.

În termen de maximum 30 de zile de la transmiterea notificării, formaţiunea teritorială competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări poate formula obiecţii cu privire la mobilitatea studentului, atunci când se află în una dintre situaţiile următoare:

A.  a) se constată că străinul a trecut sau a încercat să treacă ilegal frontiera de stat ori a încălcat reglementările referitoare la angajarea în muncă a străinilor;
b)  se constată că străinul suferă de o boală ce pune în pericol sănătatea publică şi nu se supune măsurilor de tratament medical stabilite de autorităţile competente. În situaţia în care boala a survenit ulterior obţinerii permisului de şedere temporară, revocarea va fi dispusă dacă străinul nu se supune măsurilor de tratament medical stabilite de autorităţile competente, iar boala este de natură a împiedica străinul să îşi îndeplinească obligaţiile instituite în sarcina sa prin dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;
c) străinul a trecut sau a încercat să treacă ilegal frontiera de stat a României;
d) străinul a intrat în România în perioada interdicţiei de intrare în România dispusă anterior;
e) străinul nu mai îndeplineşte condiţiile de intrare şi/sau de şedere prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
f) dreptul de şedere al străinului, stabilit prin viză, în baza convenţiilor internaţionale sau actelor normative de desfiinţare a vizelor, sau, după caz, prin permisul de şedere ori de mic trafic de frontieră, a încetat;
g)  străinul a fost declarat indezirabil.

B.  Notificarea nu conţine documentele prevăzute mai sus;

C.  Valabilitatea documentelor prevăzute a expirat;

D. Notificarea nu a fost transmisă în termen de maximum 30 de zile,

Obiecţiile la mobilitatea studentului se comunică în scris, în termen de până la 5 zile de la data formulării acestora, autorităţilor competente ale primului stat membru şi instituţiei de învăţământ superior care a transmis notificarea şi au drept consecinţă interzicerea participării la cursurile instituţiei de învăţământ superior pe teritoriul României.

SCHIMBAREA PROFILULUI DE STUDII

Străinul căruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de şedere în scop de studii în România poate schimba profilul de studiu sau al specializării profesionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu condiţia ca durata totală a şederii prevăzută pentru studiile iniţiale să nu fie depăşită.

În situaţia în care, prin schimbarea profilului de studiu sau a specializării profesionale, se depăşeşte durata totală a şederii prevăzută pentru studiile iniţiale, este necesară obţinerea unei noi vize de lungă şedere în scop de studii.

Cum pot să obțin un drept de ședere pe teritoriul României pentru exercitarea unei profesii liberale?

Viză de lungă ședere în scop de angajare/detașare

Pentru obținerea vizei de lungă ședere pentru angajare trebuie să depuneți următoarele documente:

– copia avizului de angajare, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări sau, după caz, documente prin care să se facă dovada că solicitantul se încadrează în categoriile de cetățeni străini care pot fi încadrați fără aviz de angajare;

– dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim brut garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză ;

– certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din statul de domiciliu sau de reședință;

– asigurarea medicală pe perioada valabilității vizei.

Următoarelor categorii de străini pot fi încadrați în muncă sau pot presta muncă la persoane fizice sau juridice din România fără aviz de angajare:

a) străinii al căror acces liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state;

b) străinii care urmează să desfăşoare activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor acorduri bilaterale sau ca titulari ai unui drept de şedere temporară pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, şi personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii;

c) străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte autorități ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome;

d) străinii care sunt numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, în conformitate cu actele prevăzute de legislaţia română, care fac dovada în acest sens;

e) străinii titulari ai dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României;

f) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei în calitate de membrii de familie ai unui cetăţean român;

g) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii;

h) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară acordat potrivit prevederilor art. 130 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

i) străinii, posesori ai unui permis de ședere temporară valabil, acordat în scopul reîntregirii familiei, care au beneficiat anterior de un drept de şedere pe teritoriul României în calitate de membri de familie ai unui cetățean român și care se află  în una dintre situaţiile prevăzute la art. 64 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

j) străinii care au dobândit o formă de protecţie în România;

k) solicitanţii de azil de la data la care au dreptul de a primi acces la piaţa forţei de muncă potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, dacă se mai află în procedura de determinare a unei forme de protecţie;

l) străinii toleraţi, pe perioada cât li s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul României;

m) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă, încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pentru încadrarea în muncă la un alt angajator, cu contract individual de muncă cu timp parţial, cu durata muncii de maxim patru ore pe zi;

n) strainii titulari ai dreptului de ședere temporară pentru studii pot fi încadrati în muncă pe teritoriul României fără aviz de angajare numai cu contract individual de muncă cu timp parțial cu durata muncii de maxim patru ore pe zi;

o) străinii titulari ai dreptului de ședere temporară pentru activități religioase care urmează să fie încadrați în muncă pe teritoriul României, în cadrul unităților de cult.

p) cetățenilor din Republica Moldova, Ucraina și Republica Serbia încadrați în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă,pe o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic.

Viza de lungă ședere pentru detașare

Pentru obținerea vizei de lungă ședere pentru detașare, trebuie să depuneți următoarele documente:

– copia avizului de detașare eliberat în condițiile legislației speciale privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României;

– dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;

– certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din statul de domiciliu ori de reședință;

– asigurarea medicală pe perioada de valabilitate a vizei.

Pot fi detaşaţi în România, fără obţinerea în prealabil de către beneficiarul prestării de servicii a avizului de detaşare, străinii din următoarele categorii:

a) străinii angajaţi ai persoanelor juridice cu sediul în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, detaşaţi în România, cu condiţia prezentării permisului de şedere din acel stat;

b) străinii care desfăşoară activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor acorduri bilaterale ori ca titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică şi personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii;

c) străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte autorități ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome.

Taxa de viză este de 120 Euro și se achită în statul în care faceți solicitarea.

Viza de lungă ședere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

Cum pot să obțin un drept de ședere pe teritoriul României dacă sunt acționar/asociat la o persoană juridică română?

Activități comerciale

Sunteți cetățean al unui stat din afară Uniunii Europene și Spațiului Economic European? Doriți să rămâneți pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de timp și să aveți afacerea dumneavoastră? Trebuie să fiți acționar sau asociat cu atribuții de conducere sau administrare al unei societăți comerciale și să obțineți avizul tehnic de specialitate emis de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat(M.M.A.C.A).

O dată obținut acest aviz puteți obține o viză de lungă ședere de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României. (Consultaţi lista acestora).

VIZA DE LUNGĂ ȘEDERE

Pentru obținerea vizei de lungă ședere pentru activități comerciale trebuie să depuneți următoarele documente:

 avizul tehnic de specialitate emis de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (M.M.A.C.A);
– certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică;
– asigurare medicală valabilă pe toată perioada vizei;
– dovada asigurării condiţiilor de cazare.

Taxa de viză este de 120 Euro și se achită în statul în care faceți solicitarea.

Toate aceste documente se depun la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Ca și procedură internă, viza de lungă ședere primește aprobarea Centrului Național de Vize numai după obținerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări.Avizul se emite în cel mult 30 de zile de la primirea solicitării, cu posibilitatea de prelungire a termenului cu 15 zile.

Viza de lungă ședere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

PERMIS DE ŞEDERE

După intrarea în România trebuie să obțineți un permis de ședere. Acesta atestă dreptul dumneavoastră de ședere în România și îl puteți obține de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care locuiți. Pentru obținerea permisului de ședere veți depune personal o serie de documente cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viză. De asemenea, aveți posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicației online, disponibilă la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

Pentru prima prelungire a dreptului de ședere (obținerea primului permis de ședere) pentru activități comerciale trebuie să prezentați următoarele documente:

– cerere;
– documentul de trecere a frontierei (pașaport, titlu de călătorie, etc.) în original și copie;
– certificat constatator;
– avizul tehnic de specialitate emis de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (M.M.A.C.A);
– certificat de înmatriculare al societății comerciale;
– actul constitutiv al societății comerciale;
– hotărârea judecătorească de înființare;
– dovada mijloacelor de întreținere (în cuantum de 500 euro lunar pentru asociați și 700 euro lunar în cazul acționarilor, pe perioada valabilitătii permisului);
– dovada deținerii legale a spațiului pentru sediul social (original și copie);
– dovada deținerii legale a spațiului de locuit (original și copie);
– dovada asigurării sociale ;
– adeverinţa medicală;
– declaraţie
– taxe.

Permisul de ședere se reînnoiește cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea celui anterior. Pentru prelungirea ulterioară a dreptului de ședere (obținerea unui nou permis de ședere) trebuie să depuneți următoarele documente:

– cerere
– documentul de trecere a frontierei (pașaport, titlu de călătorie, etc.) în original și copie;
– certificat constatator;

– avizul tehnic de specialitate emis de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (M.M.A.C.A.) din care să rezulte că activitatea societăţii comerciale s-a desfăşurat în conformitate cu planul de afaceri;
– inscrierile de menţiuni;
– certificat cuprinzând principalii indicatori economico-financiari;
– adeverință eliberată de inspectoratul teritorial de muncă competent, din care să rezulte numărul persoanelor angajate cu normă întreagă de muncă, în condițiile legii;
– dovada mijloacelor de intretinere (în cuantum de 500 euro lunar pentru asociaţi şi 700 euro lunar în cazul acţionarilor, pe perioada valabilităţii permisului de şedere)
– dovada deținerii legale a spațiului pentru sediul social (original și copie);
– dovada deținerii legale a spațiului de locuit (original și copie);
– dovada asigurării sociale;
– adeverinţă medicală;
– taxe.

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de ședere va fi soluționată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazul în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluționare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru prelungirea dreptului de şedere, sunt necorespunzătoare sau incomplete, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informaţiile suplimentare cerute şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenul prevăzut la alin. (4) se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.

Dreptul de ședere temporară pentru activități comerciale se prelungește succesiv pentru perioade de 1 an. În cazul străinilor care fac dovada că au efectuat investiții de minimum 500.000 de euro sau că au creat peste 50 de locuri de muncă cu normă întreagă, dreptul de ședere se prelungește pentru 3 ani.

În cazul investițiilor de cel puțin 150.000 euro sau dacă au fost create cel puțin 25 locuri de muncă, dovada mijlocaelor de întreținere se poate face și cu alte documente legale.

Pentru investiții de cel puțin 200.000 euro sau dacă au fost create cel puțin 50 de locuri de muncă nu este necesară dovada mijloacelor de întreținere.

Cuantumul investiției și numărul locurilor de muncă se calculează în funcție de cota de participare a asociatului sau acționarului la societatea comercială.

Cum pot să obțin o viză de lungă ședere că detașat la un beneficiar al prestării de servicii?

Pentru obținerea vizei de lungă ședere pentru angajare trebuie să depuneți următoarele documente:

– copia avizului de angajare, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări sau, după caz, documente prin care să se facă dovada că solicitantul se încadrează în categoriile de cetățeni străini care pot fi încadrați fără aviz de angajare;

– dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim brut garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză ;

– certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din statul de domiciliu sau de reședință;

– asigurarea medicală pe perioada valabilității vizei.

Următoarelor categorii de străini pot fi încadrați în muncă sau pot presta muncă la persoane fizice sau juridice din România fără aviz de angajare:

a) străinii al căror acces liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state;

b) străinii care urmează să desfăşoare activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor acorduri bilaterale sau ca titulari ai unui drept de şedere temporară pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, şi personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii;

c) străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte autorități ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome;

d) străinii care sunt numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, în conformitate cu actele prevăzute de legislaţia română, care fac dovada în acest sens;

e) străinii titulari ai dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României;

f) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei în calitate de membrii de familie ai unui cetăţean român;

g) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii;

h) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară acordat potrivit prevederilor art. 130 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

i) străinii, posesori ai unui permis de ședere temporară valabil, acordat în scopul reîntregirii familiei, care au beneficiat anterior de un drept de şedere pe teritoriul României în calitate de membri de familie ai unui cetățean român și care se află  în una dintre situaţiile prevăzute la art. 64 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

j) străinii care au dobândit o formă de protecţie în România;

k) solicitanţii de azil de la data la care au dreptul de a primi acces la piaţa forţei de muncă potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, dacă se mai află în procedura de determinare a unei forme de protecţie;

l) străinii toleraţi, pe perioada cât li s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul României;

m) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă, încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pentru încadrarea în muncă la un alt angajator, cu contract individual de muncă cu timp parţial, cu durata muncii de maxim patru ore pe zi;

n) strainii titulari ai dreptului de ședere temporară pentru studii pot fi încadrati în muncă pe teritoriul României fără aviz de angajare numai cu contract individual de muncă cu timp parțial cu durata muncii de maxim patru ore pe zi;

o) străinii titulari ai dreptului de ședere temporară pentru activități religioase care urmează să fie încadrați în muncă pe teritoriul României, în cadrul unităților de cult.

p) cetățenilor din Republica Moldova, Ucraina și Republica Serbia încadrați în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă,pe o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic.

 

Viza de lungă ședere pentru detașare

Pentru obținerea vizei de lungă ședere pentru detașare, trebuie să depuneți următoarele documente:

– copia avizului de detașare eliberat în condițiile legislației speciale privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României;

– dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;

– certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din statul de domiciliu ori de reședință;

– asigurarea medicală pe perioada de valabilitate a vizei.

Pot fi detaşaţi în România, fără obţinerea în prealabil de către beneficiarul prestării de servicii a avizului de detaşare, străinii din următoarele categorii:

a) străinii angajaţi ai persoanelor juridice cu sediul în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, detaşaţi în România, cu condiţia prezentării permisului de şedere din acel stat;

b) străinii care desfăşoară activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor acorduri bilaterale ori ca titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică şi personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii;

c) străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte autorități ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome;

d) străinii care urmează să desfăşoare activităţi lucrative în baza acordurilor, convenţiilor sau înţelegerilor internaţionale la care România este parte.

Taxa de viză este de 120 Euro și se achită în statul în care faceți solicitarea.

Ca și procedură internă, viza de lungă ședere pentru angajare primește aprobarea Centrului Național de Vize, fără a mai fi necesar și avizul Inspectoratului General pentru Imigrări. Pentru categoriile care desfășoară activități lucrative fără aviz de angajare, viza se acordă cu avizul Inspectoratului General pentru Imigrări.

Viza de lungă ședere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

Cum pot să obțin un drept de ședere pe teritoriul României dacă sunt soț/soție/părinte/copil al unui străin cu un drept de ședere în România?
Cum pot să obțin un drept de ședere pe teritoriul României dacă sunt soț/soție/partener/părinte/copil al unui cetățean român?

Membrii de familie ai cetăţenilor români vor solicita direct misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României din statul în care au reședinţa, viza de lungă şedere pentru reîntregirea familiei.

Pot solicita viza pentru reîntregirea familiei următoarele categorii de persoane:

– străinii căsătoriţi cu cetăţeni români;

– străinii necăsătoriţi care convieţuiesc cu cetăţeni români necăsătoriţi, dacă au cel puţin un copil împreună, denumiţi în continuare parteneri;

– copiii cetăţeanului român, ai soţului/soţiei sau ai partenerului, inclusiv cei adoptaţi, care: nu au împlinit vârsta de 21 de ani,se află în continuarea studiilor şi nu au depăşit vârsta de 26 ani; deşi sunt adulţi, aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale;

– rudele de gradul I în linie ascendentă ale cetăţeanului român sau ale soţului/soţiei acestuia;

– străinul părinte al cetăţeanului român minor, dacă face dovada faptului că minorul se află în întreținerea sa sau că există obligaţia plăţii pensiei de întreținere, obligație pe care străinul şi-o îndeplinește cu regularitate;

– străinii, membrii de familie ai cetăţenilor români, care fac dovada că sunt înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru în această calitate.

Solicitarea de viză pentru membrii de familie ai cetăţenilor români, va fi însoțită de certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile române sau transcris în condiţiile legii, ori după caz, de dovada existenței legăturii de rudenie sau a calităţii de partener.

Solicitanţii de viză pentru străinii membrii de familie ai cetăţenilor români, care fac dovada că sunt înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru în această calitate, va fi însoţită de documente care să ateste că sunt înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru, în calitate de membru de familie al cetăţeanului român.

Acordarea vizei de lungă şedere pentru reîntregirea familiei poate fi refuzată atunci când solicitarea se întemeiază pe o căsătorie de convenienţă constatată anterior, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgentă, sau când se constată existenţa unei stări de bigamie sau poligamie.

Cum se obține viză de lungă ședere pentru activități religioase?

Pentru a desfășura în România activități religioase ca cetățean al unui stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European trebuie să obțineți (dumneavoastră sau organizația prin care veți desfășura activitatea) avizul Secretariatului de Stat pentru Culte.

Urmatorul pas este obținerea vizei de lungă ședere pentru activități religioase, de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

Consultați lista acestora.

VIZA DE LUNGĂ ŞEDERE

Dacă doriţi obţinerea vizei de lungă şedere pentru activităţi religioase trebuie să depuneţi următoarele documente:

– avizul Secretariatului de Stat pentru Culte acordat străinilor care desfășoară activităţi similare în țara de origine sau de reședinţă, după consultarea autorităţii naţionale în domeniul combaterii terorismului;
– dovada calităţii de reprezentant al unei organizaţii religioase legal înfiinţate în România ;
– dovada spaţiului de locuit şi a mijloacelor de întreţinere, la nivelul a trei salarii medii pe economia națională;
– dovada asigurării medicale şi că nu suferă de boli care pot pune în pericol sănătatea publică;
– certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din țara de origine a străinului.

Taxa de viză este de 120 Euro și se achită în statul în care faceți solicitarea.

Ca și procedură internă, viza de lungă şedere primește aprobarea Centrului Național de Vize numai după obținerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări. Avizul se emite în cel mult 30 de zile de la primirea solicitării, cu posibilitatea de prelungire a termenului cu 15 zile.

Viza de lungă ședere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

PERMISUL DE ŞEDERE

După intrarea în România trebuie să obțineţi un permis de ședere. Acesta atestă dreptul dumneavoastră de şedere în România și îl puteți obţine de la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din judeţul în care locuiti. Pentru obţinerea permisului de şedere veţi depune personal o serie de documente cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viză. De asemenea, aveți posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicației online, disponibilă la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

Pentru prelungirea dreptului de şedere (obţinerea permisului de şedere) pentru activităţi religioase trebuie să depuneţi următoarele documente:

– cerere;
– documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie, etc.) original şi copie;
– avizul Secretariatului de Stat pentru Culte (original);
– dovada deţinerii legale a spațiului de locuit (original şi copie);
– dovada_asigurarii_sociale
– adeverinţa medicală;
– taxe

Termene pentru permisul de şedere

Permisul de şedere se reînnoieşte cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea celui anterior.

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de şedere va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru prelungirea dreptului de şedere, sunt necorespunzătoare sau incomplete, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informaţiile suplimentare cerute şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenul prevăzut la alin. (4) se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.

Dreptul de şedere temporară pentru activităţi religioase se prelungește pe o durată egală cu durata avizului.

Cum se obține viză de lungă ședere pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică?

Dacă doriţi să desfăşuraţi activităţi de cercetare stiinţifică în România şi sunteţi cetăţean al unui stat din afara Uniunii Europene şi a Spatiului Economic European, instituţia de cercetare-dezvoltare trebuie să obţină pentru dumneavoastră avizul Ministerului Cercetării și Inovării. Acest aviz poate fi obţinut dacă unitatea de cercetare-dezvoltare este atestată în condiţiile legii şi dacă există un acord de primire între aceasta şi dumneavoastră, ca cercetător la care ați acceptat să desfăşuraţi activităţi în cadrul unui proiect de cercetare stiinţifică.

Următorul pas este obţinerea vizei de lungă şedere pentru activităţi de cercetare stiinţifică, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

Consultaţi lista acestora.

VIZA DE LUNGĂ ȘEDERE

Daca doriţi obţinerea vizei de lungă şedere pentru activităţi de cercetare stiinţifică trebuie să depuneţi următoarele documente:

– acordul de primire avizat de Ministerul Cercetării și Inovării (forma şi condiţiile în care se incheie acordul de primire se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării și inovării);
– certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din țara de domiciliu sau de reședință;
– asigurarea medicală valabilă pe perioada valabilității vizei.

Taxa de viză este de 120 Euro și se achită în statul în care faceți solicitarea.

Ca și procedură internă, viza de lungă ședere primește aprobarea Centrului Național de Vize numai după obținerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări. Avizul se emite în cel mult 30 de zile de la primirea solicitării, cu posibilitatea de prelungire a termenului cu 15 zile.

Viza de lungă ședere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

PERMISUL DE ȘEDERE

După intrarea în România trebuie să obțineţi un permis de ședere. Acesta atestă dreptul dumneavoastră de şedere în România şi il puteţi obţine de la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din judeţul în care locuiţi. Pentru obţinerea permisului de şedere veți depune personal o serie de documente cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat de viză. De asemenea, aveţi posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicației online, disponibilă la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

Pentru prima prelungire a dreptului de şedere (obţinerea primului permis de şedere) pentru activităţi de cercetare științifică trebuie să prezentaţi urmatoarele documente:

– cerere;
– documentul de trecere a frontierei (pașaportul, titlul de călătorie, etc.) original și copie;
– acordul de primire avizat de Ministerul Cercetării și Inovării;
– dovada deținerii legale a spațiului de locuit (original și copie);
– dovada mijloacelor de întreținere cel puțin la nivelul câștigului salarial minim brut pe economie;
– dovada asigurării sociale de sănătate;
– adeverinţa medicală;
– taxe.

Dreptul de şedere în acest scop se prelungeşte pentru o perioadă egală cu durata prevăzută în acordul de primire, dar nu mai mult de 5 ani consecutiv.

Permisul de şedere se reînnoiește cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea celui anterior. Pentru prelungirea ulterioară a dreptului de şedere (obţinerea unui nou permis de şedere) trebuie să depuneţi următoarele documente:

– cerere;
– documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie, etc.) original şi copie;
– dovada faptului că exercitați activitatea de cercetare-dezvoltare stiinţifică;
– dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie);
– dovada mijloacelor de întreţinere cel puțin la nivelul câștigului salarial minim brut pe economie;
– dovada asigurării sociale de sănătate;
– adeverinţa medicală;
– taxe

Termene pentru permisul de ședere

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de şedere va fi solutionată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru prelungirea dreptului de şedere, sunt necorespunzătoare sau incomplete, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informaţiile suplimentare cerute şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenul prevăzut la alin. (4) se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.

Dreptul de şedere temporară pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică se poate prelungi cu 9 luni după încheierea cercetării, în vederea căutării unui loc de muncă şi efectuarea formalităţilor de angajare în muncă sau deschiderii unei afaceri, cu prezentarea documentelor care atestă finalizarea activităţii de cercetare ştiinţifică. Prelungirile ulterioare ale dreptului de şedere al străinilor cărora li s-a prelungit dreptul de şedere temporară după încheierea cercetării se acordă în condiţiile art. 55 sau art. 56 din OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare, după caz, fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere.

Străinii titulari ai unui drept de şedere pentru desfășurarea de activități de cercetare ştiinţifică pot desfăşura activităţi didactice în condiţiile legii.

Dreptul de şedere temporară în scop de cercetare ştiinţifică în cadrul unei mobilităţi

Străinul, titular al unui permis de şedere în scop de cercetare ştiinţifică sau al unei vize de lungă şedere în scop de cercetare ştiinţifică, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra şi rămâne pe teritoriul României pentru a desfăşura activităţi de cercetare pentru o perioadă de până la 180 de zile în orice perioadă de 360 de zile, denumită în continuare mobilitate pe termen scurt, fără obligativitatea obţinerii unei vize, de la data notificării transmise de către unitatea de cercetare-dezvoltare la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări pe a cărei rază urmează să îşi desfăşoare activitatea străinul.
Membrii de familie, posesori ai unor permise de şedere în scop de reîntregire a familiei sau a unor vize de lungă şedere în scop de reîntregire a familiei, eliberate de primul stat membru şi care însoţesc străinii prevăzuţi la alin. (1), pot intra şi rămâne pe teritoriul României în aceleaşi condiţii cu aceştia.
Notificarea va cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele documente:
a) copia documentului de trecere a frontierei a cercetătorului, respectiv a membrilor de familie ale acestuia;
b) copia permisului de şedere al cercetătorului sau a vizei de lungă şedere, eliberate de primul stat membru, respectiv al membrilor de familie ale acestuia;
c) acordul de primire încheiat cu entitatea-gazdă din România;
d) dovada duratei şi a datelor planificate pentru mobilitate, în cazul în care acestea nu sunt specificate în acordul de primire;
e) copia avizului Ministerului Cercetării şi Inovării.

În termen de maximum 30 de zile de la transmiterea notificării, formaţiunea teritorială competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări poate formula obiecţii la mobilitatea cercetătorului şi a membrilor de familie, atunci când:

 1. în urma verificărilor efectuate de Inspectoratul General pentru Imigrări sau a sesizărilor primite de la alte autorităţi competente, potrivit legii, se constată că străinul nu mai îndeplineşte condiţiile pe baza cărora i-a fost prelungit dreptul de şedere ori nu mai respectă scopul pentru care i-a fost acordat acest drept
 2. se constată că străinul a trecut sau a încercat să treacă ilegal frontiera de stat ori a încălcat reglementările referitoare la angajarea în muncă a străinilor;
 3. se constată că străinul suferă de o boală ce pune în pericol sănătatea publică şi nu se supune măsurilor de tratament medical stabilite de autorităţile competente. În situaţia în care boala a survenit ulterior obţinerii permisului de şedere temporară, revocarea va fi dispusă dacă străinul nu se supune măsurilor de tratament medical stabilite de autorităţile competente, iar boala este de natură a împiedica străinul să îşi îndeplinească obligaţiile instituite în sarcina sa prin dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;
 4. străinul a trecut sau a încercat să treacă ilegal frontiera de stat a României;
 5. străinul a intrat în România în perioada interdicţiei de intrare în România dispusă anterior;
 6. străinul nu mai îndeplineşte condiţiile de intrare şi/sau de şedere prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
 7. dreptul de şedere al străinului, stabilit prin viză, în baza convenţiilor internaţionale sau actelor normative de desfiinţare a vizelor, sau, după caz, prin permisul de şedere ori de mic trafic de frontieră, a încetat;
 8.  străinul a fost declarat indezirabil;
 9. notificarea nu conţine documentele prevăzute la art.67^1 alin. (3), respectiv copia documentului de trecere a frontierei a cercetătorului, respectiv a membrilor de familie ale acestuia; copia permisului de şedere al cercetătorului sau a vizei de lungă şedere, eliberate de primul stat membru, respectiv al membrilor de familie ale acestuia; acordul de primire încheiat cu entitatea-gazdă din România; dovada duratei şi a datelor planificate pentru mobilitate, în cazul în care acestea nu sunt specificate în acordul de primire; copia avizului Ministerului Cercetării şi Inovării ori valabilitatea acestor documente a expirat.

Obiecţiile formulate la mobilitatea cercetătorilor şi a membrilor de familie se comunică în scris autorităţilor competente ale primului stat membru şi unităţii de cercetare-dezvoltare care a transmis notificarea şi au drept consecinţă interzicerea desfăşurării activităţii cercetătorului pe teritoriul României.

În scopul desfăşurării de activităţi de cercetare ştiinţifică pentru o perioadă mai mare de 180 de zile, denumită în continuare mobilitate pe termen lung, străinul titular al unui permis de şedere în scop de cercetare ştiinţifică sau al unei vize de lungă şedere în scop de cercetare ştiinţifică, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, precum şi membrii de familie care îl însoţesc, posesori ai unor permise de şedere în scop de reîntregirea familiei sau ai unor vize de lungă şedere în scop de reîntregirea familiei eliberate de primul stat membru, pot intra şi solicita prelungirea dreptului de şedere pe teritoriul României, fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere.

Acestora li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de cercetare ştiinţifică, respectiv în scop de reîntregirea familiei, după caz, în cadrul mobilităţii pe termen lung dacă prezintă următoarele documente:

a) permisul de şedere sau viza de lungă şedere, eliberate de primul stat membru;
b) acordul de primire încheiat cu unitatea de cercetare-dezvoltare din România;
c) dovada duratei şi a datelor planificate pentru mobilitate în cazul în care acestea nu sunt specificate în acordul de primire;
d) avizul Ministerului Cercetării şi Inovării;
e) dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere, în cuantum de cel puţin salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru o perioadă de cel puţin 6 luni.

În cadrul mobilității pe termen lung, cercetătorul poate desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică de la data depunerii cererii de prelungire a dreptului de şedere.Dreptul de şedere în scop de cercetare se prelungeşte pentru o perioadă egală cu durata prevăzută în acordul de primire. Prelungirea, revocarea sau anularea dreptului de şedere pentru străinii care desfășoară activități de cercetare științifică în cadrul unei mobilități pe termen lung se comunică de către Inspectoratul General pentru Imigrări autorităţilor competente din primul stat membru, în termen de 30 zile de la data luării măsurii.

Cum se obține viză de lungă ședere pentru administratorul unei S.C.?

Dacă sunteţi cetăţean al unui stat din afara Uniunii Europene şi a Spatiului Economic European şi doriţi să rămâneţi pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de timp pentru alte scopuri trebuie să îndepliniţi o serie de condiţii, in concordanţă cu scopul ales.

Ce inseamnă alte scopuri?

Categoria alte scopuri conţine o serie de activităţi pe care dumneavoastră le puteţi desfășura pe teritoriul României. Astfel, puteţi rămâne aici: ca administrator al unei societăţi comerciale, pentru formarea profesională neremunerată sau ca voluntar, pentru tratament medical de lungă durată sau pentru alte activități ce nu contravin legilor române.

Administrator

Viza de lungă şedere pentru alte scopuri se acordă celor desemnaţi ca administratori ai unei societăţi comerciale, dacă fac dovada că îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

(i) au calitatea de administrator;

(ii) la data solicitării nu sunt asociaţi sau acţionari la societatea comercială în cauză sau la altă persoană juridică română şi nu au avut aceste calităţi în ultimii 2 ani;

(iii) la societatea comercială în cauză nu mai există un alt străin care a obţinut un drept de şedere în acest scop;

(iv) societatea comercială în cauză a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel puţin 50.000 euro;

VIZA DE LUNGĂ ȘEDERE

Puteți obţine o viză de lungă şedere pentru scopul precizat mai sus, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. (Consultaţi lista acestora).

Pentru obținerea vizei de lungă şedere pentru alte scopuri trebuie să depuneţi următoarele documente:

 • documente din care să rezulte una dintre calităţile menţionate mai sus;
 • dovada asigurării medicale pe perioada de valabilitate a vizei;
 • dovada asigurării condiţiilor de cazare;
 • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din țara de origine.

Taxa de viză este de 120 Euro şi se achită în statul în care faceţi solicitarea.

Ca și procedură internă, viza de lungă şedere primește aprobarea Centrului Național de Vize numai după obţinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări. Avizul se emite în cel mult 30 de zile de la primirea solicitării, cu posibilitatea de prelungire a termenului cu 15 zile.

Viza de lungă ședere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

PERMISUL DE ȘEDERE

După intrarea în România trebuie să obţineti un permis de şedere. Acesta atestă dreptul dumneavoastră de şedere în România și îl puteţi obţine de la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din judeţul în care locuiţi. Pentru obţinerea permisului de şedere veţi depune personal o serie de documente cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat de viză. De asemenea, aveţi posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicației online, disponibilă la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

Pentru prelungirea dreptului de şedere (obținerea permisului de şedere) ca administrator al unei societăți comerciale trebuie să depuneţi următoarele documente:

a. cerere
b. documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie, etc.) original şi copie;
c. contractul de mandat valabil;
d. certificat constatator;
e. adresa de la Oficiul Național al Registrului Comerţului din care să rezulte că aveți calitatea de administrator al firmei, la data solicitării nu sunteţi asociat sau acţionar la societatea comercială în cauză sau la altă persoană juridică română şi nu aţi avut aceste calităţi în ultimii 2 ani;
f. documente din care să rezulte investiţia realizată;
g. dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de cel puțin 500 euro lunar proveniţi din activitatea desfășurată conform contractului de mandat;
h. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie);
i. dovada asigurării sociale de sănătate;
j. adeverinţa medicală;
k. taxe.

Termene pentru permisul de şedere

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de şedere va fi solutionată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru prelungirea dreptului de şedere, sunt necorespunzătoare sau incomplete, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informaţiile suplimentare cerute şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenul prevăzut la alin. (4) se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.

Dreptul de şedere temporară pentru alte scopuri se prelungește succesiv pentru perioade de până la 1 an, iar pentru apatrizii de origine română se prelungeşte pe perioade de 4 ani.

Dreptul de şedere pentru străinii care au intrat pe teritoriul României în scopul formării profesionale neremunerate se acordă pentru o perioadă de maximum un an, fără posibilitatea prelungirii

Dreptul de şedere temporară pentru străinii care desfăşoară activităţi în cadrul unor programe de voluntariat se prelungeşte pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de voluntariat, fără a depăşi o durată totală de şedere de un an pe teritoriul României, în această calitate.

Cum se obține viză de lungă ședere pentru formare profesională neremunerată?

Dacă sunteţi cetăţean al unui stat din afara Uniunii Europene şi a Spatiului Economic European şi doriţi să rămâneţi pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de timp pentru alte scopuri trebuie să îndepliniţi o serie de condiţii, in concordanţă cu scopul ales.

Ce inseamnă alte scopuri?

Categoria alte scopuri conţine o serie de activităţi pe care dumneavoastră le puteţi desfășura pe teritoriul României. Astfel, puteţi rămâne aici: ca administrator al unei societăţi comerciale, pentru formarea profesională neremunerată sau ca voluntar, pentru tratament medical de lungă durată sau pentru alte activități ce nu contravin legilor române.

Formarea profesională neremunerată

Viza de lungă şedere pentru alte scopuri se acordă celor care solicită intrarea pe teritoriul României în scopul formării profesionale neremunerate în cadrul unui furnizor de pregătire profesională acreditat ori în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat autorizate în condiţiile legii să desfăşoare astfel de activităţi, dacă fac dovada că îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

(i) au încheiat un contract de formare pentru participarea neremunerată la o formă de pregătire în cadrul unui furnizor de pregătire profesională acreditat ori în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat autorizate în condiţiile legii să desfăşoare astfel de activităţi;

(ii) dispun de mijloace de întreţinere în cuantum de cel puţin câştigul salarial mediu brut lunar pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;

(iii) au încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea pe teritoriul României în acest scop, dacă străinul este minor.

VIZA DE LUNGĂ ȘEDERE

Puteți obţine o viză de lungă şedere pentru scopul precizat mai sus, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. (Consultaţi lista acestora).

Pentru obținerea vizei de lungă şedere pentru alte scopuri trebuie să depuneţi următoarele documente:

 • documente din care să rezulte una dintre calităţile menţionate mai sus;
 • dovada asigurării medicale pe perioada de valabilitate a vizei;
 • dovada asigurării condiţiilor de cazare;
 • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din țara de origine.

Taxa de viză este de 120 Euro şi se achită în statul în care faceţi solicitarea.

Ca și procedură internă, viza de lungă şedere primește aprobarea Centrului Național de Vize numai după obţinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări. Avizul se emite în cel mult 30 de zile de la primirea solicitării, cu posibilitatea de prelungire a termenului cu 15 zile.

Viza de lungă ședere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

PERMISUL DE ȘEDERE

După intrarea în România trebuie să obţineti un permis de şedere. Acesta atestă dreptul dumneavoastră de şedere în România și îl puteţi obţine de la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din judeţul în care locuiţi. Pentru obţinerea permisului de şedere veţi depune personal o serie de documente cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat de viză. De asemenea, aveţi posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicației online, disponibilă la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

Pentru prelungirea dreptului de şedere (obţinerea permisului de şedere) pentru formare profesională neremunerată trebuie să depuneţi următoarele documente:

a. cerere
b. documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de calatorie, etc.) original şi copie;
c. actul constitutiv al instituției de formare profesională;
d. contractul de formare pentru participarea neremunerată la o formă de pregătire profesională în cadrul unei intreprinderi din sectorul public sau privat sau în cadrul unui furnizor de formare profesională acreditată;
e. dovada mijloacelor de întreţinere cel puțin la nivelul câștigului salarial mediu brut lunar, pentru perioada care se solicită prelungirea dreptului de ședere;
f. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original și copie);
g. dovada asigurării sociale de sănătate;
h. adeverinţă medicală;
i. taxe

Termene pentru permisul de şedere

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de şedere va fi solutionată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru prelungirea dreptului de şedere, sunt necorespunzătoare sau incomplete, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informaţiile suplimentare cerute şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenul prevăzut la alin. (4) se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.

Dreptul de şedere temporară pentru alte scopuri se prelungește succesiv pentru perioade de până la 1 an, iar pentru apatrizii de origine română se prelungeşte pe perioade de 4 ani.

Dreptul de şedere pentru străinii care au intrat pe teritoriul României în scopul formării profesionale neremunerate se acordă pentru o perioadă de maximum un an, fără posibilitatea prelungirii

Dreptul de şedere temporară pentru străinii care desfăşoară activităţi în cadrul unor programe de voluntariat se prelungeşte pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de voluntariat, fără a depăşi o durată totală de şedere de un an pe teritoriul României, în această calitate.

Cum se obține viză de lungă ședere pentru programe de voluntariat?

Dacă sunteţi cetăţean al unui stat din afara Uniunii Europene şi a Spatiului Economic European şi doriţi să rămâneţi pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de timp pentru alte scopuri trebuie să îndepliniţi o serie de condiţii, in concordanţă cu scopul ales.

Ce inseamnă alte scopuri?

Categoria alte scopuri conţine o serie de activităţi pe care dumneavoastră le puteţi desfășura pe teritoriul României. Astfel, puteţi rămâne aici: ca administrator al unei societăţi comerciale, pentru formarea profesională neremunerată sau ca voluntar, pentru tratament medical de lungă durată sau pentru alte activități ce nu contravin legilor române.

Voluntariat

Viza de lungă şedere pentru alte scopuri se acordă celor care desfăşoară activităţi în cadrul unor programe de voluntariat, dacă fac dovada că îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

(i) au încheiat un contract de voluntariat cu o entitate-gazdă, în cuprinsul căruia se face menţiune cu privire la activitatea pe care urmează să o desfăşoare, condiţiile în care sunt monitorizaţi în îndeplinirea sarcinilor, orele de lucru, precum şi, după caz, formarea profesională la care participă străinul, necesară îndeplinirii serviciului de voluntariat;

(ii) entitatea-gazdă asigură cazarea, mijloacele de întreţinere şi asigurarea medicală pentru întreaga perioadă

de valabilitate a vizei, cheltuielile şi/sau banii de buzunar, precum şi eventualele costuri privind executarea

măsurilor de îndepărtare;

(iii) au vârsta de peste 14 ani inclusiv;

(iv) au încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea pe teritoriul României în acest scop, dacă

străinul este minor;

(v) entitatea-gazdă face dovada că a încheiat o poliţă de asigurare civilă, cu excepţia voluntarilor care participă la Serviciul european de voluntariat;

VIZA DE LUNGĂ ȘEDERE

Puteți obţine o viză de lungă şedere pentru scopul precizat mai sus, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. (Consultaţi lista acestora).

Pentru obținerea vizei de lungă şedere pentru alte scopuri trebuie să depuneţi următoarele documente:

 • documente din care să rezulte una dintre calităţile menţionate mai sus;
 • dovada asigurării medicale pe perioada de valabilitate a vizei;
 • dovada asigurării condiţiilor de cazare;
 • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din țara de origine.

Taxa de viză este de 120 Euro şi se achită în statul în care faceţi solicitarea.

Ca și procedură internă, viza de lungă şedere primește aprobarea Centrului Național de Vize numai după obţinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări. Avizul se emite în cel mult 30 de zile de la primirea solicitării, cu posibilitatea de prelungire a termenului cu 15 zile.

Viza de lungă ședere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

PERMISUL DE ȘEDERE

După intrarea în România trebuie să obţineti un permis de şedere. Acesta atestă dreptul dumneavoastră de şedere în România și îl puteţi obţine de la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din judeţul în care locuiţi. Pentru obţinerea permisului de şedere veţi depune personal o serie de documente cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat de viză. De asemenea, aveţi posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicației online, disponibilă la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

Pentru prelungirea dreptului de şedere (obţinerea permisului de ședere) pentru programe de voluntariat trebuie să depuneţi următoarele documente:

a. cerere
b. documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie, etc.) original şi copie;
c. actul constitutiv al organizaţiei (original şi copie)
d. contractul de voluntariat încheiat cu organizaţia-gazdă, în cuprinsul căruia se fac menţiuni cu privire la activitatea pe care urmează să o desfăsuraţi, condiţiile şi orele de lucru;
e. polița de asigurare civilă;
f. dovada mijloacelor de întreţinere cel puțin la nivelul câștigului salarial mediu brut lunar, pentru perioada care se solicită prelungirea dreptului de ședere ;
dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie);
h. dovada asigurării sociale de sănătate;
i. adeverinţă medicală;
j. taxe.

Termene pentru permisul de şedere

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de şedere va fi solutionată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru prelungirea dreptului de şedere, sunt necorespunzătoare sau incomplete, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informaţiile suplimentare cerute şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenul prevăzut la alin. (4) se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.

Dreptul de şedere temporară pentru alte scopuri se prelungește succesiv pentru perioade de până la 1 an, iar pentru apatrizii de origine română se prelungeşte pe perioade de 4 ani.

Dreptul de şedere pentru străinii care au intrat pe teritoriul României în scopul formării profesionale neremunerate se acordă pentru o perioadă de maximum un an, fără posibilitatea prelungirii

Dreptul de şedere temporară pentru străinii care desfăşoară activităţi în cadrul unor programe de voluntariat se prelungeşte pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de voluntariat, fără a depăşi o durată totală de şedere de un an pe teritoriul României, în această calitate.

Cum se obține viză de lungă ședere pentru tratament medical?

Dacă sunteţi cetăţean al unui stat din afara Uniunii Europene şi a Spatiului Economic European şi doriţi să rămâneţi pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de timp pentru alte scopuri trebuie să îndepliniţi o serie de condiţii, in concordanţă cu scopul ales.

Ce inseamnă alte scopuri?

Categoria alte scopuri conţine o serie de activităţi pe care dumneavoastră le puteţi desfășura pe teritoriul României. Astfel, puteţi rămâne aici: ca administrator al unei societăţi comerciale, pentru formarea profesională neremunerată sau ca voluntar, pentru tratament medical de lungă durată sau pentru alte activități ce nu contravin legilor române.

Tratament medical

Viza de lungă şedere pentru alte scopuri se acordă celor care urmează tratament medical de lungă durată, în cadrul instituţiilor medicale publice sau private, dacă prezintă scrisoare de acceptare din partea instituţiilor respective, în care să fie precizate diagnosticul şi durata tratamentului. Această viză poate fi acordată şi pentru un eventual însoţitor, care asistă străinul aflat în imposibilitatea de a se îngriji singur, dacă acest lucru este menţionat expres în scrisoarea de acceptare.

VIZA DE LUNGĂ ȘEDERE

Puteți obţine o viză de lungă şedere pentru scopul precizat mai sus, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. (Consultaţi lista acestora).

Pentru obținerea vizei de lungă şedere pentru alte scopuri trebuie să depuneţi următoarele documente:

 • documente din care să rezulte una dintre calităţile menţionate mai sus;
 • dovada asigurării medicale pe perioada de valabilitate a vizei;
 • dovada asigurării condiţiilor de cazare;
 • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din țara de origine.

Taxa de viză este de 120 Euro şi se achită în statul în care faceţi solicitarea.

Ca și procedură internă, viza de lungă şedere primește aprobarea Centrului Național de Vize numai după obţinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări. Avizul se emite în cel mult 30 de zile de la primirea solicitării, cu posibilitatea de prelungire a termenului cu 15 zile.

Viza de lungă ședere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

PERMISUL DE ȘEDERE

După intrarea în România trebuie să obţineti un permis de şedere. Acesta atestă dreptul dumneavoastră de şedere în România și îl puteţi obţine de la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din judeţul în care locuiţi. Pentru obţinerea permisului de şedere veţi depune personal o serie de documente cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat de viză. De asemenea, aveţi posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicației online, disponibilă la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

Pentru prelungirea dreptului de şedere (obţinerea permisului de şedere) pentru tratament medical trebuie să depuneţi următoarele documente:

a. cerere
b. documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie, etc.) original şi copie;
c. scrisoare de acceptare la o instituţie medicală publică sau privată, în care să fie precizate diagnosticul şi durata tratamentului;
d. dovada mijloacelor de întreținere cel puțin la nivelul câștigului salarial mediu brut lunar, pentru perioada care se solicită prelungirea dreptului de ședere;
e. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie);
f. dovada asigurării sociale de sănătate;
g. adeverinţa medicala;
h. taxe.

Termene pentru permisul de şedere

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de şedere va fi solutionată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru prelungirea dreptului de şedere, sunt necorespunzătoare sau incomplete, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informaţiile suplimentare cerute şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenul prevăzut la alin. (4) se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.

Dreptul de şedere temporară pentru alte scopuri se prelungește succesiv pentru perioade de până la 1 an, iar pentru apatrizii de origine română se prelungeşte pe perioade de 4 ani.

Dreptul de şedere pentru străinii care au intrat pe teritoriul României în scopul formării profesionale neremunerate se acordă pentru o perioadă de maximum un an, fără posibilitatea prelungirii

Dreptul de şedere temporară pentru străinii care desfăşoară activităţi în cadrul unor programe de voluntariat se prelungeşte pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de voluntariat, fără a depăşi o durată totală de şedere de un an pe teritoriul României, în această calitate.

Cum se obține o viză de scurtă ședere ?

Intrarea pe teritoriul României poate fi permisă străinilor1 care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul român;
 • posedă viză sau permis de ședere acordate în condițiile OUG nr.194/2002 sau, după caz, posedă orice autorizație care conferă titularului drept de tranzit ori de ședere pe teritoriul României în baza actelor normative ale Uniunii Europene, obligatorii și aplicabile pentru România, dacă prin înțelegeri internaționale nu s-a stabilit altfel;
 • prezintă documente care justifică scopul și condițiile șederii lor și care fac dovada existenței unor mijloace corespunzătoare atât pentru întreținere pe perioada șederii, cât și pentru întoarcerea în țara de origine sau pentru tranzitul către alt stat în care există siguranța că li se va permite intrarea;
 • prezintă garanții că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinație sau că vor părăsi teritoriul României, în cazul străinilor aflați în tranzit;
 • pe numele lor nu sunt introduse semnalări în Sistemul informatic național de semnalări în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român;
 • pe numele lor nu sunt introduse semnalări în Sistemul de informaţii Schengen în scopul refuzului intrării;
 • nu sunt semnalați de către autoritățile competente că prezintă un pericol pentru apărarea și securitatea națională, ordinea și sănătatea publică.

1Străin – persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

VIZA DE SCURTĂ ȘEDERE

Dacă doriți să călătoriți în România pentru o perioadă scurtă de timp și sunteți resortisant al unui stat pentru care este necesară viza trebuie să obțineți o viză de scurtă ședere. Consultaţi lista statelor ai căror cetățeni nu au nevoie de viză pentru a intra în România. Consultaţi lista statelor ai căror cetățeni au nevoie de viză pentru a intra în România. Viza de scurtă ședere se acordă în condițiile și pentru scopurile prevăzute de Codul de vize. Pentru mai multe detalii puteți consulta site-ul www.mae.ro secțiunea Vize și servicii consulare > Vize. Informații pentru cetățenii străini – 2024 > Viza Schengen – 2024 sau link-ul https://www.mae.ro/node/30297

Viza de scurtă ședere se obține de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României. (Consultați lista acestora). Dintre statele ai căror cetățeni au nevoie de viză pentru a intra în România există unele pentru ai căror cetățeni este necesară obținerea unei invitații aprobată de Inspectoratul General pentru Imigrări. Invitația poate fi făcută de o persoană fizică sau juridică, cetățean român sau străin cu reședința în România. (Consultați lista statelor ai căror cetățeni au nevoie de invitație pentru a obține viză de intrare în România).

Când viza de scurtă ședere este condiționată de obținerea invitației

Dacă sunteți posesorul unui pașaport simplu, puteți obține viza de scurtă ședere cu una sau mai multe călătorii dacă prezentați misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare o invitație scrisă (model aici), avizată de Inspectoratul General pentru Imigrări, din partea unei persoane fizice sau juridice din România.

Invitația, însoțită de o serie de documente, în funcție de scop, se ridică, se completează în două exemplare și se depune la sediul formațiunilor teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, în vederea aprobării.

Consultați lista documentelor necesare avizării invitației în funcție de scopul venirii în România:

Invitațiile se aprobă în termen de 45 de zile de la data depunerii, cu posibilitatea prelungirii termenului cu 15 zile în cazuri justificate.

Pentru străinii care urmează să vină în România în scop turistic, în grupuri organizate de minimum 20 de persoane, la solicitarea societăților reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, membre ale Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România, aprobarea invitațiilor se face în termen de 30 de zile de la data depunerii.

În cazul aprobării, un exemplar al invitației va fi înmânat invitatorului, care o va transmite către dumneavoastră. Veți prezenta invitația, în original, la misiunea diplomatică sau la oficiul consular, însoțită de celelalte documente, pentru obținerea vizei române. Trebuie să aplicați pentru viză în termen de 30 de zile de la aprobarea invitației, în caz contrar aceasta pierzându-și valabilitatea.

Invitatorul, persoană fizică sau juridică va suporta cheltuielile ocazionate de îndepărtarea de pe teritoriul României a străinilor invitați. Invitația constituie titlu executoriu în situația în care străinul invitat nu părăsește România până la data la care încetează dreptul de ședere stabilit prin viză.

Excepții pentru viza de scurtă ședere

Există anumite situații când pentru obținerea unei vize de scurtă ședere nu mai aveți nevoie de invitație avizată de Inspectoratul General pentru Imigrări, situație în care solicitați viză de la reprezentanțele diplomatice sau oficiile consulare cu o invitație autentificată notarial. (Consultaţi excepţiile de la procedura invitaţiei).

În vederea aprobării cererilor pentru acordarea vizelor de scurtă ședere, Centrul Național de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, poate solicita avizul instituției noastre, în cazurile stabilite prin protocol. Inspectoratul General pentru Imigrări emite avizul pentru viza de scurtă ședere în 7 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, iar în situații temeinic justificate termenul poate fi prelungit cu încă 7 zile lucrătoare. Există însă și situații în care nu mai este nevoie de acest aviz. (Consultaţi lista excepţiilor de la avizul I.G.I.)

Aveţi posibilitatea de a vă calcula dreptul dumneavoastră de şedere, prin utilizarea calculatorului pus la dispoziţie, în acest sens, de către Comisia Europeană.

Dacă sunteți cetățeni ai statelor ai căror resortisanți au nevoie de viză (consultaţi listaputeți intra în România fără viză dacă vă regăsiți în una dintre următoarele situații:

 • sunteţi titulari ai unei vize uniforme, valabile pentru două sau multiple intrări, ai unor vize de lungă ședere sau ai unor permise de ședere eliberate de state Schengen, puteți intra pe teritoriul României în vederea unei șederi neîntrerupte sau a mai multor șederi a căror durată să nu depășească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de ședere pe teritoriul României, dacă documentele prezentate sunt în perioada de valabilitate, iar numărul de intrări și durata șederii autorizate nu au fost epuizate..
 • dețineţi un permis valabil de şedere pe termen lung eliberat de un stat membru al UE – pentru o şedere neîntreruptă sau pentru mai multe şederi a căror durată totală să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României;
 • sunteţi posesorul unui permis de mic trafic, eliberat în conformitate cu O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România şi Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1931/2006 din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre şi de modificare a Convenţiei Schengen, în condiţiile în care vă exercitaţi dreptul de circulaţie, în concordanţă cu regimul de mic trafic de frontiera.

Prelungirea valabilităţii vizei de scurtă şedere sau a dreptului de şedere stabilit străinului prin viză

Durata valabilităţii şi/sau a dreptului de şedere stabilit prin viza de scurtă şedere eliberată de autorităţile române sau de către un alt stat Schengen poate fi prelungită în următoarele situații:

 1. situații de forță majoră sau motive de ordin umanitar, care îl/o împiedică să părăsească teritoriul statelor membre înainte de expirarea perioadei de valabilitate sau a duratei de ședere autorizate prin viză. O astfel de prelungire se acordă cu titlul gratuit;
 2. motive de ordin personal întemeiate, care să justifice prelungirea perioadei de valabilitate sau a duratei de ședere. Pentru o astfel de prelungire se percepe o taxă de 30 EUR.

Prelungirea vizei nu trebuie să aibă ca rezultat o ședere totală care să depășească 90 zile în decursul unei perioade de 180 zile.

Autoritatea naţională competentă să prelungească viza, aplicată pe paşapoartele simple, este Inspectoratul General pentru Imigrări şi formaţiunile teritoriale ale acestuia, iar pentru cele aplicate pe paşapoartele de serviciu sau diplomatice este Ministerul Afacerilor Externe.

Refuzul prelungirii duratei valabilităţii şi/sau a dreptului de şedere stabilit prin viza de scurtă şedere nu poate fi contestat.

Formațiunile teritoriale responsabile cu prelungirea valabilității vizei de scurtă ședere sau a dreptului de ședere stabilit străinului prin viză sunt:

 1. Direcția pentru Imigrări a Municipiului București, cu  sediul în Grand Arena Mall, str. Bld Metalurgiei, nr.12-18, sector 4, București, telefon 021/303.70.80 int.30461;
 2. Serviciul pentru Imigrări al Județului Constanța, cu  sediul în Bulevardul I.C. Brătianu, nr.246, Constanța (cu acces din strada Matei Millo), telefon 0241.550909;
 3. Serviciul pentru Imigrări al Județului Timiș, cu  sediul în str. Andrei Mocioni, nr. 8-10, Timișoara, telefon 0256.402430;
 4. Serviciul pentru Imigrări al Județului Cluj, cu  sediul în str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 53-55 (Complex Iulius Mall), mun. Cluj-Napoca, telefon 0264.555656;
 5. Serviciul pentru Imigrări al Județului Iași, cu  sediul în str. Mihai Costăchescu, nr. 6, Iași, telefon 0232.302315.
ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut