Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Permis de ședere

După intrarea în România trebuie să obţineți un permis de şedere. Acesta atestă dreptul dumneavoastră de şedere în România şi îl puteţi obţine de la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din judeţul în care locuiţi. Pentru obţinerea permisului de şedere veţi depune personal o serie de documente cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat de viză. De asemenea, aveţi posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicației online, disponibilă la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

Pentru obținerea permisului de ședere ca membru de familie al unui cetățean român, membrii dumneavoastră de familie trebuie să depună următoarele documente:

  1. Soțul/soția cetățeanului român

a. cerere
b. documentul de trecere a frontierei (pașaportul, titlul de călătorie, etc.) original și copie;
c. documentul de identitate al cetățeanului român;
d. certificatul de căsătorie eliberat de autoritățile române (în cazul în care căsătoria s-a încheiat în străinătate, certificatul va fi transcris la Oficiile de Stare Civilă din România);
e. declarație scrisă din care să rezulte că străinul nu mai are încheiată o alta căsătorie;
f. dovada deținerii legale a spațiului de locuit la adresa la care declară că are reședința pe teritoriul României în original și copie;
g. dovada asigurării sociale de sănătate;
h. adeverința medicală;
i. taxe

2. Străinii care conviețuiesc cu cetățeanul român , permisul de ședere se acordă doar dacă nu au încheiată o altă căsătorie și au împreună un copil)

a. cerere;
b. documentul de trecere a frontierei (pașaportul, titlul de călătorie, etc.) original și copie;
c. documentul de identitate al cetățeanului român;
d. certificatul de naștere al copilului, cetățean român, rezultat în urma conviețuirii dintre solicitant și cetățeanul român;
e. declarația cetățeanului român din care să rezulte că aceștia conviețuiesc;
f. dovada deținerii legale a spațiului de locuit la adresa la care declară că are reședința pe teritoriul României, în original și copie;
g. documente din care să rezulte că atât străinul, cât și cetățeanul român sunt necăsătoriți;
h. dovada asigurării sociale de sănătate;
i. adeverința medicală;
j. taxe.

3. Membrii de familie ai cetățeanului român  și cei care fac dovada că sunt înregistrați cu drept de rezidență în alt stat membru în această calitate (copiii cetățeanului român, ai soțului/soției sau ai partenerului, inclusiv cei adoptați care nu au împlinit vârsta de 21 ani sau care se află în întreținerea cetățeanului român, a soțului/soției sau partenerului acestuia)

a. cerere;
b. documentul de trecere a frontierei (pașaportul, titlul de călătorie, etc.) original și copie;
c. documentul de identitate al cetățeanului român;
d. certificatul de naștere ori alte acte prin care se face dovada legăturii de rudenie eliberate de autoritățile competente, traduse și supralegalizate sau apostilate – copie și original,
e. declarația cetateanului român din care rezultă că locuiesc împreună;
f. dovada deținerii legale a spațiului de locuit la adresa la care declară că are reședința pe teritoriul României în original și copie;
g. dovada asigurării sociale de sănătate;
h. adeverința medicală;
i. taxe.

4. Rudele de gradul I în linie ascendentă ale cetățeanului român sau ale soțului/soției acestuia

a. cerere
b. documentul de trecere a frontierei (pașaportul, titlul de călătorie, etc.) original și copie;
c. documentul de identitate al cetățeanului român;
d. documente care atestă legătura de rudenie eliberate de autoritățile competente, traduse și supralegalizate sau apostilate – copie și original
e.  în situația în care străinul este părinte al unui minor cetățean român, acesta trebuie să facă dovada faptului că minorul se află în întreținerea sa  sau că există obligația plătii pensiei de întreținere, obligație pe care străinul și-o îndeplinește cu regularitate;
f. dovada deținerii legale a spațiului de locuit;
g. dovada asigurării sociale de sănătate;
h. adeverința medicală;
i. taxe.

Pentru obținerea permisului de ședere ca membru de familie al unui cetățean non UE, membrii dumneavoastră de familie trebuie să depună următoarele documente:

Menționam că sponsor este considerat cetățeanul străin cu drept de ședere în România.

5. Soțul/soția sponsorului

a. cerere
b. documentul de trecere a frontierei – original și copie;
c. certificatul de căsătorie, eliberat de autoritățile competente, tradus și supralegalizat/apostilat – copie și original;
d. declarația scrisă a sponsorului sau alte documente din care să rezulte că nu există o stare de bigamie sau poligamie
e. declarația scrisă a sponsorului din care să rezulte că vor locui  efectiv împreună;
f. dovada deținerii legale a spațiului de locuit – original și copie;
g. dovada mijloacelor de întreținere;
h. dovada asigurării sociale de sănătate;
i. adeverința medicală;
j. taxe.

6. Membrii de familie ai sponsorului

a. cerere;
b. documentul de trecere a frontierei – original și copie;
c. certificatul de naștere ori alte acte prin care se face dovada legăturii de rudenie eliberate de autoritățile competente, traduse și supralegalizate/apostilate – copie și original;
d. declarația scrisă a sponsorului din care să rezulte că vor locui efectiv împreună.
e. declarațía scrisă a persoanei care deține împreună cu sponsorul custodia comună a copilului minor pentru care se solicită reîntregirea familiei, din care să rezulte consimțămantul că acesta să locuiască împreună cu sponsorul pe teritoriul României;
f. copia documentului care atestă dreptul de ședere pe teritoriul României;
g. declarație în forma autentică/document eliberat de o instituție medicală;
h. dovada deținerii legale a spațiului de locuit – original și copie;
i. dovada mijloacelor de întreținere;
j. dovada asigurării sociale de sănătate;
k. adeverința medicală;
l. taxe.

Daca solicitați reîntregirea familiei și aveți statut de refugiat sau protecție subsidiară, nu trebuie să prezentați documente din care să rezulte deținerea spațiului de locuit, mijloacele de întreținere sau dovada asigurării sociale de sănătate.

7. Dreptul de ședere în mod independent:

  • se acordă membrilor de familie ai cetațeanului non UE/SEE care au deținut un permis de ședere temporară, dar condițiile pentru care le-a fost acordat nu mai sunt îndeplinite: devin majori sau au împlinit varsta de 21 de ani, în situația în care este membru de familie al cetățeanului român, sponsorul/ cetățeanul român  a decedat, a fost pronunțată desfacerea căsătoriei sau a încetat relația de parteneriat:
  • la cerere străinilor care sunt posesori ai unui permis de ședere temporară acordat în scopul reîntregirii familiei sau au avut drept de ședere temporară în scopul reîntregirii familiei în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii. În cazul membrilor de familie ai posesorilor de Carți albastre ale UE, perioada de 5 ani putănd fi calculată prin cumulul perioadelor de ședere ale acestora în diferite state membre.

8. Documente necesare:

a. cerere;
b. documentul de trecere a frontierei (pașaportul, titlul de călătorie, etc.) original și copie;
c. permisul de ședere temporară eliberat anterior;
d. documente din care să rezulte că există una din urmatoarele situații: devin majori, sau au împlinit vârsta de 21 de ani în cazul în care este membu de familie al unui cetățean român,
sponsorul/cetățeanul român  a decedat, a fost pronunțată desfacerea căsătoriei sau a încetat relația de parteneriat (solicitantul va prezenta suplimentar, după caz, certificatul de naștere, certificatul de deces sau hotărârea judecătorească de desfacere a căsătoriei);
e. dovada deținerii legale a spațiului de locuit;
f. dovada mijloacelor de întreținere;
g. dovada asigurării sociale de sănătate;
h. adeverința medicală;
i. taxe

Permisul de şedere ca membru de familie al unui cetăţean român se reînnoiește cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea celor anterioare.

Cererea de acordare sau prelungire a permisului de şedere pentru membrii de familie ai cetăţenilor non UE/SEE va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. Pentru obţinerea permisului de şedere temporară ca membru de familie al unui cetăţean român termenul de soluţionare este de până la 90 de zile, iar pentru cele ulterioare este de 30 de zile. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Dreptul de şedere temporară se prelungește individual, pentru fiecare membru de familie, pe aceeaşi perioadă pentru care i s-a acordat dreptul de şedere sponsorului.

Soţului/soţiei şi membrilor de familie ai unui cetăţean român sau ai sponsorului titular al unui drept de şedere pe termen lung li se poate prelungi dreptul de şedere temporară pentru perioade de până la 5 ani.

Membrului de familie al cetăţeanului român cu domiciliul în străinatate i se prelungește dreptul de şedere temporară pe o perioadă care nu depăşeşte perioada de valabilitate a cărţii provizorii de identitate a cetăţeanului român.

Permisul de şedere în mod independent va avea o valabilitate de 6 luni, timp în care solicitantul va putea să se orienteze către un alt scop al şederii în România.

În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru prelungirea dreptului de şedere, sunt necorespunzătoare sau incomplete, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informaţiile suplimentare cerute şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenul prevăzut la alin. (4) se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.

Nu se acordă prelungirea dreptului de şedere atunci când se constată:

  1. existenţa unei stări de bigamie sau poligamie;
  2. că cei doi soţi nu mai au împreună o relaţie conjugală sau o relaţie de familie efectivă, pe teritoriul României;
  3. că străinul a recunoscut filiaţia unui copil român exclusiv în scopul obţinerii dreptului de şedere
ULTIMA
ORĂ

REZULTATELE OBŢINUTE DE POLIŢIŞTII SERVICIULUI PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI BIHOR, ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ACESTUI AN

Sari la conținut