Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza

Fondul pentru Azil Migrație și Integrare 2014-2020

Informații Generale : Manualul de programare AMIF
Oportunități de finanțare la nivelul Comisiei Europene   Programul National FAMI : Decizia Comisiei nr. 5626 din data de 7.08.2017 de punere in aplicare a modificarii deciziei c2015 1730 a comisiei de aprobare a pn fami 2014 - 2020. DECIZIA COMISIEI din 20.03.2015 de aprobare a programului național al României de sprijin din Fondul pentru azil, migrație si integrare pentru perioada 2014-2020(rom)
Decizia Comisiei nr. 1800 din data de 21.03.2016 de punere in aplicare a modificării Deciziei C(2015)1730 a Comisiei de aprobare a PN FAMI 2014 - 2020
Programul Național FAMI(engleză)
Programul_Național_FAMI_RO
pn_aprobat_ce_23.08.2017.docx
Programul Național FAMI RO revizuit 14.12.2015
Programul Național FAMI engl revizuit 14.12.2015
Programul Național FAMI ro_revizuit 21.03.2016
Programul Național FAMI engl revizuit 21.03.2016   Prevederi aplicabile Programului Național FAMI : REGULAMENTUL (UE) NR. 514/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor
REGULAMENTUL (UE) NR. 516/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 aprilie 2014  de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE și nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 799/2014 AL COMISIEI din 24 iulie 2014  de stabilire a modelelor pentru rapoartele anuale și finale de punere în aplicare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 801/2014 AL COMISIEI din 24 iulie 2014 de stabilire a calendarului și a altor condiții de punere în aplicare referitoare la mecanismul de alocare a resurselor pentru Programul de relocare al Uniunii în cadrul Fondului pentru azil, migrație și integrare
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 802/2014 AL COMISIEI din 24 iulie 2014  de stabilire a modelelor pentru programele naționale și de stabilire a termenilor și condițiilor sistemului de schimb electronic de date între Comisie și statele membre, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1042/2014 AL COMISIEI din 25 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 cu privire la desemnarea și la responsabilitățile de gestionare și control ale autorităților responsabile și cu privire la statutul și la obligațiile autorităților de audit
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1048/2014 AL COMISIEI din 30 iulie 2014 de stabilire a măsurilor de informare și publicitate destinate publicului și a măsurilor de informare a beneficiarilor, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1049/2014 AL COMISIEI  din 30 iulie 201 4 privind caracteristicele tehnice ale măsurilor de informare și publicitate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/377 AL COMISIEI  din 2 martie 2015 de stabilire a modelelor documentelor necesare pentru plata soldului anual și a soldului final în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/378 AL COMISIEI din 2 martie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurii de verificare și închidere anuală a conturilor și a procedurii de verificare a conformității
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/840 AL COMISIEI din 29 mai 2015 privind controalele efectuate de autoritățile responsabile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/377 AL COMISIEI din 2 martie 2015 de stabilire a modelelor documentelor necesare pentru plată soldului anual și a soldului final în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor Regulament_ce_nr.207_din_2017.pdf ORDIN nr. 74 din 9 iulie 2015 privind supravegherea Autorității Responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014 – 2020, domeniul Afaceri interne, și reexaminarea desemnării acesteia
ORDIN nr. 75 din 9 iulie 2015 privind evaluarea și selecția proiectelor de grant în cadrul Programului Național al României de sprijin din Fondul pentru azil, migrație și integrare pentru perioada 2014 – 2020
ORDIN nr. 76 din 27 iulie 2016 (forma actualizată) privind regulile de eligibilitate  aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă și Fondul pentru azil, migrație și integrare
ORDIN nr. 102 din 21 iunie 2016 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă și Fondului pentru azil, migrație și integrare 
ORDIN nr. 77 din 9 iulie 2015 privind sistemul decizional și de coordonarea pentru implementarea programelor naționale și pentru gestionarea asistenței financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014 – 2020, domeniul Afaceri interne
HOTĂRÂRE nr. 48 din 28 ianuarie 2015 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionarii fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne
Ordin nr. 127 din 2 octombrie 2015 privind criteriile pentru stabilirea majorării contribuției financiare nerambursabile la proiectele de grant atribuite în cadrul Programului național al României de sprijin din Fondul pentru azil, migrație și integrare pentru perioada 2014 - 2020
Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziții de produse, servicii sau lucrări finanțate din FAMI efectuate de către beneficiari sau partenerii acestora, care nu sunt autorități contractante în conformitate cu prevederile art.4 (1) sau nu îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 4 (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice
Reguli specifice asistenței materiale     ghid_evaluare_monitorizare_2017.pdf
ULTIMA
ORĂ

REZULTATELE OBŢINUTE DE POLIŢIŞTII SERVICIULUI PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI BIHOR, ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ACESTUI AN

Sari la conținut