Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza

Migrație

Intrarea pe teritoriul României poate fi permisă străinilor1 care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul român;
 • posedă viză sau permis de ședere acordate în condițiile OUG nr.194/2002 sau, după caz, posedă orice autorizație care conferă titularului drept de tranzit ori de ședere pe teritoriul României în baza actelor normative ale Uniunii Europene, obligatorii și aplicabile pentru România, dacă prin înțelegeri internaționale nu s-a stabilit altfel;
 • prezintă documente care justifică scopul și condițiile șederii lor și care fac dovada existenței unor mijloace corespunzătoare atât pentru întreținere pe perioada șederii, cât și pentru întoarcerea în țara de origine sau pentru tranzitul către alt stat în care există siguranța că li se va permite intrarea;
 • prezintă garanții că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinație sau că vor părăsi teritoriul României, în cazul străinilor aflați în tranzit;
 • pe numele lor nu sunt introduse semnalări în Sistemul informatic național de semnalări în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român;
 • nu sunt semnalați de către autoritățile competente că prezintă un pericol pentru apărarea și securitatea națională, ordinea și sănătatea publică;
 • nu prezintă un pericol pentru apărarea și siguranța națională, ordinea, sănătatea ori morala publică.

1Străin - persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

VIZA DE SCURTĂ ȘEDERE

Dacă doriți să călătoriți în România pentru o perioadă scurtă de timp și sunteți resortisant al unui stat pentru care este necesară viza trebuie să obțineți o viză de scurtă ședere(simbol C).

Consultaţi lista statelor ai căror cetățeni nu au nevoie de viză pentru a intra în România.

Consultaţi lista statelor ai căror cetățeni au nevoie de viză pentru a intra în România.

Viza de scurtă ședere vă permite să solicitați intrarea pe teritoriul României, pentru alte motive decât imigrarea, în vederea unei șederi neîntrerupte sau a mai multor șederi a căror durată să nu depăsească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de ședere pe teritoriul României. Acest tip de viză poate fi eliberat cu una sau mai multe intrări.

De asemenea, documentul de călătorie în care urmează să fie aplicată viza trebuie să îndeplinească următoarele criterii: valabilitatea acestuia trebuie să depășească valabilitatea vizei solicitate cu cel puțin 3 luni și să fi fost eliberat în ultimii 10 ani.

Dintre statele ai căror cetățeni au nevoie de viză pentru a intra în România există unele pentru ai căror cetățeni este necesară obținerea unei invitații aprobată de Inspectoratul General pentru Imigrări.

Invitația poate fi făcută de o persoană fizică sau juridică, cetățean român sau străin cu reședința în România.(Consultați lista statelor ai căror cetățeni au nevoie de invitație pentru a obține viză de intrare în România).

Viza de scurtă ședere vă dă dreptul să vizitați România pentru o perioadă limitată de timp și nu poate fi prelungită. Dacă doriți să rămâneți o perioadă mai mare de timp pe teritoriul României, trebuie să obțineți o viză de lungă ședere și, ulterior, un permis de ședere pe teritoriul României.

Puteți obține o viză de scurtă ședere de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României. (Consultați lista acestora).

Dreptul de ședere pe teritoriul României, ce vă este conferit prin viza de scurtă ședere, nu poate fi prelungit. Totuși, în cazul în care, din motive obiective, nu puteți părăsi teritoriul României în termenul acordat de viză, puteți obține o decizie de returnare de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări.

Taxa de viză este de 80 Euro și se achită la misiunea diplomatică română din statul în care faceți solicitarea.

TIPURI DE VIZĂ

Consultați lista documentelor necesare obținerii vizei de scurtă ședere, în funcție de scopul venirii dumneavoastră în România:

Când viza de scurtă ședere este condiționată de obținerea invitației

Dacă sunteți posesorul unui pașaport simplu, puteți obține viza de scurtă ședere cu una sau mai multe călătorii dacă prezentați misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare o invitație scrisă (model aici), avizată de Inspectoratul General pentru Imigrări, din partea unei persoane fizice sau juridice din România.

Invitația, însoțită de o serie de documente, în funcție de scop, se ridică, se completează în două exemplare și se depune la sediul formațiunilor teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, în vederea aprobării.

Consultați lista documentelor necesare avizării invitației în funcție de scopul venirii în România:

Invitațiile se aprobă în termen de 45 de zile de la data depunerii, cu posibilitatea prelungirii termenului cu 15 zile în cazuri justificate.

Pentru străinii care urmează să vină în România în scop turistic, în grupuri organizate de minimum 20 de persoane, la solicitarea societăților reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, membre ale Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România, aprobarea invitațiilor se face în termen de 30 de zile de la data depunerii.

În cazul aprobării, un exemplar al invitației va fi înmânat invitatorului, care o va transmite către dumneavoastră. Veți prezenta invitația, în original, la misiunea diplomatică sau la oficiul consular, însoțită de celelalte documente, pentru obținerea vizei române. Trebuie să aplicați pentru viză în termen de 30 de zile de la aprobarea invitației, în caz contrar aceasta pierzându-și valabilitatea.

Invitatorul, persoană fizică sau juridică va suporta cheltuielile ocazionate de îndepărtarea de pe teritoriul României a străinilor invitați. Invitația constituie titlu executoriu în situația în care străinul invitat nu părăsește România până la data la care încetează dreptul de ședere stabilit prin viză.

Excepții pentru viza de scurtă ședere

Există anumite situații când pentru obținerea unei vize de scurtă ședere nu mai aveți nevoie de invitație avizată de Inspectoratul General pentru Imigrări, situație în care solicitați viză de la reprezentanțele diplomatice sau oficiile consulare cu o invitație autentificată notarial. (Consultaţi excepţiile de la procedura invitaţiei).

Pentru aprobarea unei vize de scurtă ședere, Centrul Național de Vize solicită avizul Inspectoratului General pentru Imigrări mărindu-se astfel termenul de acordare a vizei. Inspectoratul General pentru Imigrări emite avizul pentru viza de scurtă ședere în 7 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, iar în situații temeinic justificate termenul poate fi prelungit cu încă 7 zile lucrătoare. Există însă și situații în care nu mai este nevoie de acest aviz. (Consultaţi lista excepţiilor de la avizul I.G.I.)

Dreptul de şedere pe teritoriul României nu poate depăşi dreptul de şedere conferit prin vizele/permisele de şedere respective.

Aveţi posibilitatea de a vă calcula dreptul dumneavoastră de şedere, prin utilizarea calculatorului pus la dispoziţie, în acest sens, de către Comisia Europeană.

Dacă sunteți cetățeni ai statelor ai căror resortisanți au nevoie de viză (consultaţi listaputeți intra în România fără viză dacă vă regăsiți în una dintre următoarele situații:

 • sunteţi titulari de vize uniforme (cu două sau mai multe călătorii), de vize cu valabilitate teritorială limitată, de vize de lungă şedere sau de permise de şedere eliberate de statele membre Schengen, cât şi de vize de scurtă şedere sau lungă şedere şi de permise de şedere eliberate de Bulgaria, Cipru şi Croaţia - pentru tranzit şi şederi a căror durată totală să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României, dacă documentele prezentate sunt în perioada de valabilitate, iar numărul de intrări şi durata şederii autorizate nu au fost epuizate.
 • dețineţi un permis valabil de şedere pe termen lung eliberat de un stat membru al UE - pentru o şedere neîntreruptă sau pentru mai multe şederi a căror durată totală să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României;
 • sunteţi posesorul unui permis de mic trafic, eliberat în conformitate cu O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România şi Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1931/2006 din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre şi de modificare a Convenţiei Schengen, în condiţiile în care vă exercitaţi dreptul de circulaţie, în concordanţă cu regimul de mic trafic de frontiera.
 • sunteți posesor de documente de călătorie cu copertă roșie sau albastră, eliberate de Organizația Națiunilor Unite, cu excepția celor cu copertă albastră și seria numerică precedată de litera A - pentru o ședere neîntreruptă sau mai multe șederi a căror durată să nu depășească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de ședere pe teritoriul României. Pentru fiecare caz în parte, cetățeanul străin trebuie să prezinte, alături de documentul de călătorie, un certificat care atestă că titularul călătorește în scop oficial, astfel cum este menționat în Convenția asupra privilegiilor și imunităților Națiunilor Unite.
 • sunteți cetățean al Republicii Arabe Egipt, titular de pașaport diplomatic și de serviciu valabil - pentru tranzit și șederi a căror durată să nu depășească 90 de zile în oricare 180 de zile.

 • sunteți cetățean al Republicii Arabe Egipt, membru al misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, al birourilor comerciale și al reprezentanțelor organizațiilor internaționale pe teritoriul României, titular de pașaport diplomatic și de serviciu valabil  -  pe durata misiunii, cu notificarea prealabilă a numelor acestora. De aceleași facilități beneficiază și membrii de familie a persoanelor menționate anterior, care locuiesc împreună cu aceștia, ei înșiși titulari de pașapoarte diplomatice valabile, pe durata misiunii acestor persoane.

 • sunteți cetățeni ai Republicii Islamice Iran, membrii ai misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare, titulari de pașapoarte diplomatice și de serviciu valabile, precum și membrii de familie, cu care gospodăresc împreună, ei înșiși titulari de pașapoarte diplomatice și de serviciu valabile – sunt scutiți de obligația vizei pe întreaga durată a misiunii titularului, cu condiția că numirea lor să fie notificată în scris, pe canale diplomatice, cu 30 (treizeci) zile înainte de începerea misiunii lor oficiale.
ULTIMA
ORĂ

PESTE 150 DE PERSOANE AU FOST VERIFICATE DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN CONSTANȚA, ÎN COOPERARE CU STRUCTURI, CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU

Sari la conținut