Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Tolerarea

3 iunie 2021

Dacă sunteţi cetăţean străin, respectiv nu aveţi cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene şi nu mai aveţi drept de şedere pe teritoriul României, iar din motive obiective nu puteţi părăsi teritoriul naţional, Inspectoratul General pentru Imigrări vă poate acorda tolerarea rămânerii pe teritoriul României.

 

Motive obiective pentru care se poate acorda tolerarea în sensul OUG nr.194/2002:

 • sunteți învinuit sau inculpat într-o cauză penală și magistratul dispune instituirea măsurii interdicției de părăsire a localității sau a tării, ați fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și aveți de executat o pedeapsă privativă de libertate și nu indepliniți condițiile prevăzute de lege pentru acordarea unui permis de ședere;
 • atunci când a încetat măsura custodiei publice dispusă împotriva dvs.;
 • atunci când prezența dvs. temporară pe teritoriul României este cerută de interese publice importante. În acest caz, tolerarea se acordă la solicitarea autorităților sau a instituțiilor publice;
 • atunci când vă aflați într-o situație de interzicere a îndepărtării și nu vi se poate acorda sau prelungi dreptul de ședere temporară;
 • atunci când a fost dispusă suspendarea executării obligației de returnare;
 • când îndepărtarea sub escortă nu poate fi executată în termen de 24 de ore, însă există indicii temeinice că nu se impune ca să fiți luat în custodie publică;
 • atunci când Inspectoratul General pentru Imigrări constată că imposibilitatea temporară de a părăsi România este determinată de alte împrejurări, independente de voința dvs., imprevizibile și care nu pot fi înlăturate.

Procurorul, prin ordonanță, sau, după caz, instanța, prin încheiere, acordă tolerarea atunci când există motive serioase să se considere că un străin care nu are drept de ședere este victimă a traficului de ființe umane și prezența acestuia este necesară pentru buna desfășurare a procesului penal. În acest caz tolerarea se prelungeşte succesiv de către procuror, prin ordonanţă, sau de către instanţă, prin încheiere, până la încetarea procesului penal;

Documente necesare pentru acordarea tolerării

Dacă vă aflaţi în una dintre situaţiile prezentate mai sus, puteți solicita acordarea tolerării rămânerii pe teritoriul României de la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări din judeţul în care doriţi să fiţi luat în evidenţă. În acest sens, trebuie să depuneţi următoarele documente:

a) solicitare scrisă;

b) documente care să dovedească existenţa motivelor pentru care nu puteti părăsi teritoriul României.

După analizarea cererii, dacă răspunsul este pozitiv, veţi fi programat pentru eliberarea documentului de tolerare.

Străinilor cărora li s-a acordat tolerarea li se eliberează gratuit un document de tolerat care atestă existenţa permisiunii de a rămâne pe teritoriul României, perioada pentru care beneficiază de aceasta şi care face dovada adresei de reşedinţă pe teritoriul României.

Tolerarea se acordă pentru o perioadă de până la 6 luni, care poate fi prelungită pentru noi perioade de până la 6 luni, până la dispariţia cauzelor.

În cazuri justificate, Inspectoratul General pentru Imigrări poate atribui un cod numeric personal şi străinilor cărora li s-a acordat tolerarea, la solicitarea acestora. Codul numeric personal se înscrie pe documentul de tolerat.Neacordarea tolerării rămânerii pe teritoriul României poate fi contestată în termen de 5 zile de la comunicare, la Curtea de Apel competentă teritorial. Instanţa se pronunţă în termen de 30 de zile, hotărârea instanţei fiind definitivă.

Obligaţiile celor care au obţinut tolerarea

După ce ați obţinut tolerarea rămânerii pe teritoriul României aveţi următoarele obligaţii:

 • să vă prezentaţi periodic, la un interval două luni sau ori de câte ori sunteţi chemat la structura Inspectoratului General pentru Imigrări care v-a acordat tolerarea;
 • să anunţati orice schimbare a reședinţei;
 • să respectaţi valabilitatea teritorială a tolerării; tolerarea are valabilitate teritorială limitată la raza de competenţă a structurii Inspectoratului General pentru Imigrări care a eliberat documentul de tolerat, iar orice deplasare în afara acesteia este permisă numai cu aprobare prealabilă;

 

În situaţia în care nu respectaţi obligaţiile prevăzute mai sus, Inspectoratul General pentru Imigrări poate să revoce tolerarea,  prin decizie motivată. Totodată, în această situație, împotriva dumneavoastră poate fi dispusă măsura luării în custodie publică.

 

 • să aveți în permanenţă asupra dumneavoastră documentul de tolerat, să nu-l înstrăinați şi să-l prezentați organelor autorităţilor competente ori de câte ori vă este solicitat;
 • să anunţați Inspectoratul General pentru Imigrări despre furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea documentului de tolerat, în termen de cel mult 5 zile de la constatarea vreuneia dintre aceste situaţii.

.Nerespectarea ultimelor două obligații se sancționează cu amendă.

 

Încadrarea în muncă a străinilor care au obţinut tolerarea

Pe perioada cât li s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul României, străinii au acces la piaţa forţei de muncă,  în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români (nu este necesară obținerea avizului de angajare pentru încadrarea în muncă). Dreptul la muncă acordat străinilor cărora li s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul României încetează de drept în toate situaţiile în care încetează tolerarea.

Angajatorul care are încadrat în muncă un străin tolerat are obligația de a comunica Inspectoratului General pentru Imigrări, în cel mult 10 zile de la data începerii activității, copia contractului individual de muncă, precum și a înscrisurilor care atestă faptul că străinul este tolerat.

De asemenea, angajatorul care are încadrat în muncă un străin tolerat are obligația de a comunica Inspectoratului General pentru Imigrări, în cel mult 10, zile modificarea sau încetarea contractului individual de muncă încheiat cu străinul.

Încetarea  tolerării

Dacă încetează motivele pentru care v-a fost acordată tolerarea, aveți obligaţia de a părăsi teritoriul statului român. Tolerarea încetează şi în situaţia în care a fost acordat sau prelungit dreptul de şedere, în cazul acordãrii permisiunii de a rãmâne pe teritoriul României, conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare sau în momentul părăsirii teritoriului României de către dumneavoastră.

La încetarea motivelor care au stat la baza acordării tolerării veți fi îndepărtat imediat de pe teritoriul României, fără o notificare prealabilă, cu excepţia celor aflaţi în una dintre situaţiile prevãzute la alin. (9) lit. a) si b) ale art.106 ind 2 din OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ULTIMA
ORĂ

TÂNĂR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎNDEPĂRTAT SUB ESCORTĂ DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN BRAȘOV

Sari la conținut