Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Venirea/călătoria în România

3 iunie 2021

Intrarea pe teritoriul României poate fi permisă străinilor1 care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul român;
 • posedă viză sau permis de ședere acordate în condițiile OUG nr.194/2002 sau, după caz, posedă orice autorizație care conferă titularului drept de tranzit ori de ședere pe teritoriul României în baza actelor normative ale Uniunii Europene, obligatorii și aplicabile pentru România, dacă prin înțelegeri internaționale nu s-a stabilit altfel;
 • prezintă documente care justifică scopul și condițiile șederii lor și care fac dovada existenței unor mijloace corespunzătoare atât pentru întreținere pe perioada șederii, cât și pentru întoarcerea în țara de origine sau pentru tranzitul către alt stat în care există siguranța că li se va permite intrarea;
 • prezintă garanții că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinație sau că vor părăsi teritoriul României, în cazul străinilor aflați în tranzit;
 • pe numele lor nu sunt introduse semnalări în Sistemul informatic național de semnalări în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român;
 • pe numele lor nu sunt introduse semnalări în Sistemul de informaţii Schengen în scopul refuzului intrării;
 • nu sunt semnalați de către autoritățile competente că prezintă un pericol pentru apărarea și securitatea națională, ordinea și sănătatea publică.

1Străin – persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

VIZA DE SCURTĂ ȘEDERE

Dacă doriți să călătoriți în România pentru o perioadă scurtă de timp și sunteți resortisant al unui stat pentru care este necesară viza trebuie să obțineți o viză de scurtă ședere. Consultaţi lista statelor ai căror cetățeni nu au nevoie de viză pentru a intra în România. Consultaţi lista statelor ai căror cetățeni au nevoie de viză pentru a intra în România. Viza de scurtă ședere se acordă în condițiile și pentru scopurile prevăzute de Codul de vize. Pentru mai multe detalii puteți consulta site-ul www.mae.ro secțiunea Vize și servicii consulare > Vize. Informații pentru cetățenii străini – 2024 > Viza Schengen – 2024 sau link-ul https://www.mae.ro/node/30297

Viza de scurtă ședere se obține de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României. (Consultați lista acestora). Dintre statele ai căror cetățeni au nevoie de viză pentru a intra în România există unele pentru ai căror cetățeni este necesară obținerea unei invitații aprobată de Inspectoratul General pentru Imigrări. Invitația poate fi făcută de o persoană fizică sau juridică, cetățean român sau străin cu reședința în România. (Consultați lista statelor ai căror cetățeni au nevoie de invitație pentru a obține viză de intrare în România).

Când viza de scurtă ședere este condiționată de obținerea invitației

Dacă sunteți posesorul unui pașaport simplu, puteți obține viza de scurtă ședere cu una sau mai multe călătorii dacă prezentați misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare o invitație scrisă (model aici), avizată de Inspectoratul General pentru Imigrări, din partea unei persoane fizice sau juridice din România.

Invitația, însoțită de o serie de documente, în funcție de scop, se ridică, se completează în două exemplare și se depune la sediul formațiunilor teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, în vederea aprobării.

Consultați lista documentelor necesare avizării invitației în funcție de scopul venirii în România:

Invitațiile se aprobă în termen de 45 de zile de la data depunerii, cu posibilitatea prelungirii termenului cu 15 zile în cazuri justificate.

Pentru străinii care urmează să vină în România în scop turistic, în grupuri organizate de minimum 20 de persoane, la solicitarea societăților reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, membre ale Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România, aprobarea invitațiilor se face în termen de 30 de zile de la data depunerii.

În cazul aprobării, un exemplar al invitației va fi înmânat invitatorului, care o va transmite către dumneavoastră. Veți prezenta invitația, în original, la misiunea diplomatică sau la oficiul consular, însoțită de celelalte documente, pentru obținerea vizei române. Trebuie să aplicați pentru viză în termen de 30 de zile de la aprobarea invitației, în caz contrar aceasta pierzându-și valabilitatea.

Invitatorul, persoană fizică sau juridică va suporta cheltuielile ocazionate de îndepărtarea de pe teritoriul României a străinilor invitați. Invitația constituie titlu executoriu în situația în care străinul invitat nu părăsește România până la data la care încetează dreptul de ședere stabilit prin viză.

Excepții pentru viza de scurtă ședere

Există anumite situații când pentru obținerea unei vize de scurtă ședere nu mai aveți nevoie de invitație avizată de Inspectoratul General pentru Imigrări, situație în care solicitați viză de la reprezentanțele diplomatice sau oficiile consulare cu o invitație autentificată notarial. (Consultaţi excepţiile de la procedura invitaţiei).

În vederea aprobării cererilor pentru acordarea vizelor de scurtă ședere, Centrul Național de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, poate solicita avizul instituției noastre, în cazurile stabilite prin protocol. Inspectoratul General pentru Imigrări emite avizul pentru viza de scurtă ședere în 7 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, iar în situații temeinic justificate termenul poate fi prelungit cu încă 7 zile lucrătoare. Există însă și situații în care nu mai este nevoie de acest aviz. (Consultaţi lista excepţiilor de la avizul I.G.I.)

Aveţi posibilitatea de a vă calcula dreptul dumneavoastră de şedere, prin utilizarea calculatorului pus la dispoziţie, în acest sens, de către Comisia Europeană.

Dacă sunteți cetățeni ai statelor ai căror resortisanți au nevoie de viză (consultaţi listaputeți intra în România fără viză dacă vă regăsiți în una dintre următoarele situații:

 • sunteţi titulari ai unei vize uniforme, valabile pentru două sau multiple intrări, ai unor vize de lungă ședere sau ai unor permise de ședere eliberate de state Schengen, puteți intra pe teritoriul României în vederea unei șederi neîntrerupte sau a mai multor șederi a căror durată să nu depășească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de ședere pe teritoriul României, dacă documentele prezentate sunt în perioada de valabilitate, iar numărul de intrări și durata șederii autorizate nu au fost epuizate..
 • dețineţi un permis valabil de şedere pe termen lung eliberat de un stat membru al UE – pentru o şedere neîntreruptă sau pentru mai multe şederi a căror durată totală să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României;
 • sunteţi posesorul unui permis de mic trafic, eliberat în conformitate cu O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România şi Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1931/2006 din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre şi de modificare a Convenţiei Schengen, în condiţiile în care vă exercitaţi dreptul de circulaţie, în concordanţă cu regimul de mic trafic de frontiera.

Prelungirea valabilităţii vizei de scurtă şedere sau a dreptului de şedere stabilit străinului prin viză

Durata valabilităţii şi/sau a dreptului de şedere stabilit prin viza de scurtă şedere eliberată de autorităţile române sau de către un alt stat Schengen poate fi prelungită în următoarele situații:

 1. situații de forță majoră sau motive de ordin umanitar, care îl/o împiedică să părăsească teritoriul statelor membre înainte de expirarea perioadei de valabilitate sau a duratei de ședere autorizate prin viză. O astfel de prelungire se acordă cu titlul gratuit;
 2. motive de ordin personal întemeiate, care să justifice prelungirea perioadei de valabilitate sau a duratei de ședere. Pentru o astfel de prelungire se percepe o taxă de 30 EUR.

Prelungirea vizei nu trebuie să aibă ca rezultat o ședere totală care să depășească 90 zile în decursul unei perioade de 180 zile.

Autoritatea naţională competentă să prelungească viza, aplicată pe paşapoartele simple, este Inspectoratul General pentru Imigrări şi formaţiunile teritoriale ale acestuia, iar pentru cele aplicate pe paşapoartele de serviciu sau diplomatice este Ministerul Afacerilor Externe.

Refuzul prelungirii duratei valabilităţii şi/sau a dreptului de şedere stabilit prin viza de scurtă şedere nu poate fi contestat.

Formațiunile teritoriale responsabile cu prelungirea valabilității vizei de scurtă ședere sau a dreptului de ședere stabilit străinului prin viză sunt:

 1. Direcția pentru Imigrări a Municipiului București, cu  sediul în Grand Arena Mall, str. Bld Metalurgiei, nr.12-18, sector 4, București, telefon 021/303.70.80 int.30461;
 2. Serviciul pentru Imigrări al Județului Constanța, cu  sediul în Bulevardul I.C. Brătianu, nr.246, Constanța (cu acces din strada Matei Millo), telefon 0241.550909;
 3. Serviciul pentru Imigrări al Județului Timiș, cu  sediul în str. Andrei Mocioni, nr. 8-10, Timișoara, telefon 0256.402430;
 4. Serviciul pentru Imigrări al Județului Cluj, cu  sediul în str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 53-55 (Complex Iulius Mall), mun. Cluj-Napoca, telefon 0264.555656;
 5. Serviciul pentru Imigrări al Județului Iași, cu  sediul în str. Mihai Costăchescu, nr. 6, Iași, telefon 0232.302315.
ULTIMA
ORĂ

PESTE 100 DE STRĂINI DEPISTAȚI ÎN SITUAȚII ILEGALE, ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ, DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI, ÎN COOPERARE CU STRUCTURI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU

Sari la conținut