Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări

Cine suntem?

Inspectoratul General pentru Imigrări (I.G.I.) în calitate de operator de date cu caracter personal, este organizat și functionează ca structură de specialitate a administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.Inspectoratul General pentru Imigrări, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează date cu caracter personal care pot face ulterior obiectul unui sistem de evidenţă, automat sau neautomat, sau care sunt destinate să fie incluse într-un asemenea sistem, în mod distinct, pentru scopuri specifice domeniului de activitate şi pentru scopuri administrative proprii,  asumându-şi în mod conştient şi responsabil aplicarea principiilor şi normelor privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.Operatorul de date cu caracter personal este Inspectoratul General pentru Imigrări, cu sediul central în București, str. Lt.col.Marinescu Constantin, nr. 15 A, sector 5.

Telefon: 021-410.75.13

Fax: 021-410.75.01

E-mail-ul Responsabilului pentru Protecția Datelor:  

saeri.igi@mai.gov.ro;

Instituția noastră desfăşoară activităţi de prelucrare, pe baza atribuţiilor specifice care îi revin din actele normative în vigoare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor.

Temeiul legal care stă la baza activităţilor specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal este reglementat prin următoarele acte normative:

Inspectoratul General pentru Imigrări prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru aplicarea prevederilor legale privind reglementarea regimului străinilor şi azilului în România, producerea/personalizarea documentelor care se eliberează străinilor/cetăţenilor UE/SEE, precum şi membrilor acestora de familie si din state terţe, aplicarea prevederilor legale privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre UE/SEE şi dreptul acestora de a alege şi a fi aleşi în condiţiile legii cu ocazia desfăşurării alegerilor în România, prelucrări de date de interes Schengen, aplicarea prevederilor legale privind eliberarea permisului de mic trafic de frontieră/aplicarea prevederilor legale privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale/aplicarea prevederilor legale în procesul de prelucrare şi stocare a datelor biometrice în vederea emiterii documentelor de călătorie şi permiselor de şedere, care conţin elemente biometrice de identificare a titularului.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal?

Informaţiile furnizate de dumneavostră, sunt destinate utilizării de către Inspectoratul General pentru Imigrări şi pot fi comunicate,  după caz, în condiţiile legii, autorităţilor publice centrale sau locale, reprezentanțelor diplomatice ale României, autorităţilor judecătoreşti, serviciilor locale de sănătate şi altor instituţii cu care Inspectoratul General pentru Imigrări colaborează, în vederea exercitării atribuţiilor ce le sunt date în competenţă prin lege.

Pentru ce perioadă prelucrăm datele dvs. ?

Datele cu caracter personal vor fi stocate pe durata necesară îndeplinirii scopurilor și obligațiilor stabilite prin lege, ulterior fiind șterse – în condițiile legislației specifice aplicabile.

Ce drepturi aveți?

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor.

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteti adresa, cu o cerere scrisă, datată si semnată, la sediul Inspectoratului General pentru Imigrări, str.Lt.col. Marinescu Constantin, nr. 15 A, sector 5, Bucureşti, sau pe e-mail: saeri.igi@mai.gov.ro, iar în termen de o lună de zile veți primi răspuns la solicitarea exprimată în temeiul Regulamentului nr. 679/2016.

Conform art. 77 din Regulamentul  nr. 679/2016, vă puteţi adresa cu o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ( www.dataprotection.ro ), în situaţia în care consideraţi că v-au fost încalcate drepturile prevăzute de Regulamentul  nr. 679/2016.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Definitii

Cerere pentru exercitarea dreptului la acces (Descarcă formular)

Cerere pentru exercitarea dreptului la opozitie (Descarcă formular)

Cerere pentru exercitarea dreptului la restrictionarea prelucrarii

Cerere portabilitatea datelor

Cerere rectificare date

Cerere stergere date

Drepturile persoanelor vizate potrivit regulamentului nr.679/2016

Informații utile în legătură cu impactul noului cadru normativ adoptat la nivel european pot fi obținute prin accesarea site-ului internet al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), la adresa http://dataprotection.ro, iar textul regulamentului poate fi accesat la adresa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679” 

Coordonate de contact

Sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este în: Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti,

Telefon: 031.805.92.11,

Fax: 031.805.96.02

Internet: www.dataprotection.ro

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Responsabil cu protecția datelor la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări:

 

Telefon: 021 4107513/19028

Fax: 021 4107510

E-mail: saeri.igi@mai.gov.ro;

Adresă poștală: str. Lt.col. Marinescu Constantin, nr. 15 A, sector 5, București