Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Șederea permanentă în România

Cetățenii britanici și membrii de familie ai acestora, beneficiari ai Acordului de retragere, care au obținut până la data de 31.12.2020, dreptul de ședere permanentă pe teritoriul României, li se recunoaște, în continuare, acest drept, dacă solicită eliberarea permisului de ședere permanentă până la data de 31.12.2021, inclusiv.

În acest caz, documentele necesare eliberării permisului de ședere permanentă sunt:

– cerere;
– documentul de trecere a frontierei în copie şi original;
– certificat de cazier judiciar sau document cu aceași valoare juridică, eliberat de autoritățile din statul de domiciuliu sau de reședință;
– acte doveditoare privind spaţiul de locuit (copie şi original);

Condiții pentru recunoașterea dreptului de ședere permanentă

Dreptul de şedere permanentă se recunoaşte, la cerere, solicitanților care la data soluţionării cererii sunt titulari ai unui drept de şedere temporară pe teritoriul României şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • au avut drept de şedere temporară pe teritoriul României în mod continuu în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, iar în această perioadă împotriva acestora nu a fost dispusă nicio măsură de îndepărtare de pe teritoriul naţional;
  • fac dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere la nivelul venitului minim garantat în România;
  • fac dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit, în condiţiile legii;
  • nu prezintă pericol pentru securitatea naţională;
  • nu constituie o ameninţare la adresa ordinii publice (condiţia se consideră îndeplinită dacă străinul nu a săvârşit, cu intenţie, infracţiuni pe teritoriul României pentru care i s-a aplicat o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 5 ani).

Cetățenii britanici și membrii de familie ai acestora, beneficiari ai Acordului de retragere care solicită recunoașterea dreptului de şedere permanentă trebuie să depună la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări de la locul de reședință o cerere de eliberare a permisului de ședere permanentă însoțită de următoarele documente:

  • cerere;
  • documentul de trecere a frontierei în copie şi original;
  •  certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din statul de domiciliu sau de reşedinţă;
  • dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit la adresa la care este declarată  reşedinţa pe teritoriul României.

Şedere permanentă pentru minori

Cetățenii britanici și membrii de familie ai acestora, beneficiari ai Acordului de retragere, pot solicita acordarea dreptului de şedere permanentă pentru copiii minori doar dacă sunt beneficiari ai acestui drept. Solicitarea se face în baza depunerii următoarele documente:

– cerere;
– documentul de trecere a frontierei (paşaport, titlu de călătorie, etc.) în copie şi original;
– acte doveditoare privind spatiul de locuit (copie şi original);
– certificatul de naștere tradus şi supralegalizat/apostilat (în funcţie de statul emitent al documentului);
– consimţământul în forma autentică al părintelui care nu are drept de şedere pe termen lung pe teritoriul României.

Cererile pentru recunoașterea dreptului de şedere permanentă vor fi soluţionate în termen de 30 zile, iar pentru motive obiective acest termen se poate prelungi cu cel mult 15 zile, cu înştiinţarea solicitantului.

Valabilitatea permiselor de ședere permanentă este de 10 ani de la data emiterii, cu excepţia celor care se eliberează persoanelor cu vârsta de până la 14 ani, a căror valabilitate este de 5 ani de la data emiterii.

Refuzul eliberării permisului de ședere permanentă, precum şi motivele care au stat la baza acestuia, se comunică, în scris, solicitantului. Împotriva refuzului recunoașterii dreptului de şedere permanentă se poate formula acțiune la instanța de contencios administrativ competentă.

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut