Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Documente de identitate și călătorie

3 iunie 2021

Documentul temporar de identitate atestă identitatea, dreptul de şedere pe teritoriul României în calitate de solicitant de azil şi reședinţă. Pe parcursul procedurii de azil, valabilitatea documentului va fi prelungită periodic, în funcţie de stadiul procedurii.

Pentru emiterea documentului temporar de identitate, solicitantul va depune personal la ghișeul structurii competente din cadrul Directiei de Azil și Integrare o cerere tip, însoţită de dovada reședinţei în cazul în care nu se află cazat într-unul din Centrele Regionale de Proceduri şi Cazare pentru solicitanţii de azil. În situația în care solicitanţii de azil nu posedă pașaport naţional sau alt document prevăzut cu fotografie, pe documentul temporar de identitate eliberat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, va fi menţionat „Identitate declarată

Pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege, solicitantului de azil i se atribuie un cod numeric personal care se înscrie în documentul temporar de identitate. Codul numeric personal se atribuie de îndată, după înregistrarea cererii de azil în baza de date, în funcţie de reşedinţa solicitantului de azil”.

Documente ce se eliberează beneficiarilor de protecție internațională în România

1. Permis de şedere

Beneficiarii unei forme de protecţie în România au dreptul de a obţine documente corespunzătoare pentru dovedirea identităţii şi pentru trecerea frontierei de stat. Pentru aceasta, străinul trebuie să beneficieze de una dintre formele de protecţie, respectiv statut de refugiat sau protecţie subsidiară. Solicitantul se va prezenta personal pentru depunerea cererii de eliberare a permisului de şedere.

În vederea atestării reședinţei, beneficiarul formei de protecţie are obligaţia de a depune unul dintre următoarele documente:

 titlu de proprietate, contract de locaţiune înregistrat la administraţia fiscală, contract de comodat încheiat în forma autentică sau orice alte acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare privind titlul locativ, care fac dovada dobândirii unor drepturi locative.

Permisele de şedere se eliberează, de îndată ce este posibil după acordarea protecţiei internaţionale în România, pentru o perioadă de 3 ani, în cazul persoanelor cărora li s-a recunoscut statutul de refugiat, respectiv pentru o perioadă de 2 ani, persoanelor cărora li s-a acordat protecţie subsidiară.

După expirare, se va elibera un nou permis de şedere cu aceeasi valabilitate. Nu se percep taxe pentru eliberarea permisului de şedere. Permisul de ședere se ridică de la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări unde a fost depusă cererea sau poate fi expediat, prin servicii de curierat, la reședința titularului, cu suportarea de către acesta a cheltuielilor de expediere.

2. Document de călătorie

Documentele pentru trecerea frontierei se eliberează la cerere, străinilor beneficiari ai unei forme de protecţie în România, respectiv statut de refugiat sau protecţie subsidiară. Solicitantul se va prezenta personal pentru depunerea cererii de eliberare a documentului de călătorie electronic. În vederea atestării reședinţei, beneficiarul unei forme de protecţie are obligaţia de a depune unul dintre următoarele documente: titlu de proprietate, contract de locaţiune înregistrat la adminstrația fiscală, contract de comodat încheiat în formă autentică sau orice alte acte încheiate în condiţiile de valabilitate prevăzute de legislaţia română în vigoare privind titlul locativ, care fac dovada dobîndirii unor drepturi locative.

Pentru eliberarea unui document de călătorie electronic este necesară plata prin sucursalele și automatele de plată CEC BANK S.A. a unei taxe în valoare de 258 lei în contul COMPANIEI NAŢIONALE „IMPRIMERIA NAŢIONALA” S.A. RO29CECEB00130RON2431503.Documentul de călătorie electronic se eliberează la cerere, beneficiarilor statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare pentru o perioadă de 2 ani, fără posibilitatea prelungirii valabilităţii. După expirare, se va elibera un nou document de călătorie cu aceeași valabilitate.

În funcție de opțiunea beneficiarului de protecție internațională, documentul de călătorie electronic se ridică de la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări unde a fost depusă cererea sau poate fi expediat, prin servicii de curierat, la reședința titularului, cu suportarea de către acesta a cheltuielilor de expediere.

Străinilor beneficiari ai statutului de refugiat sau protecției subsidiare aflaţi în străinătate, care nu mai posedă documente de călătorie valabile, li se vor elibera de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, cu avizul Inspectoratului General pentru Imigrări, titluri de călătorie numai pentru revenirea în ţară. Valabilitatea titlului de călătorie este de cel mult 30 de zile şi încetează de drept la data intrării titularului pe teritoriul României.”

ULTIMA
ORĂ

ÎN ULTIMELE DOUĂ ZILE, 16 STRĂINI ÎMPOTRIVA CĂRORA AU FOST EMISE DECIZII DE RETURNARE DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI AU FOST ÎNDEPĂRTAȚI SUB ESCORTĂ DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN CADRUL CENTRELOR DE CAZARE A STRĂINILOR LUAȚI ÎN CUSTODIE PUBLICĂ ARAD ȘI OTOPENI

Sari la conținut