Ministerul Afacerilor Interne
Print

Cum se obține viză de lungă ședere pentru programe de voluntariat?

19 noiembrie 2021

Dacă sunteţi cetăţean al unui stat din afara Uniunii Europene şi a Spatiului Economic European şi doriţi să rămâneţi pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de timp pentru alte scopuri trebuie să îndepliniţi o serie de condiţii, in concordanţă cu scopul ales.

 

Ce inseamnă alte scopuri?

Categoria alte scopuri conţine o serie de activităţi pe care dumneavoastră le puteţi desfășura pe teritoriul României. Astfel, puteţi rămâne aici: ca administrator al unei societăţi comerciale, pentru formarea profesională neremunerată sau ca voluntar, pentru tratament medical de lungă durată sau pentru alte activități ce nu contravin legilor române.

 

Administrator

Dacă veniţi ca administrator al unei societăţi comerciale trebuie să faceţi dovada că îndepliniţi în mod cumulativ următoarele condiţii: aveți calitatea de administrator al firmei, la data solicitării nu sunteţi asociat sau acţionar la societatea comercială în cauză sau la altă persoană juridică română şi nu aţi avut aceste calităţi în ultimii 2 ani. Alte condiţii care trebuiesc îndeplinite: la firma respectivă nu mai există un alt străin care a obţinut un drept de şedere în acest scop, iar societatea comercială a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel puţin 50.000 euro.

 

Formarea profesională neremunerată

Dacă veniţi în România în scopul formării profesionale neremunerate în cadrul unui furnizor de pregătire profesională acreditat ori în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat, autorizate în condiţiile legii să desfăşoare astfel de activităţi, trebuie să aveți încheiat un contract de formare profesională și să dispuneți de mijloace de întreținere în cuantum de cel puțin salariul mediu brut pe economie lunar pentru întreaga perioadă înscrisă în viză.

 

Pentru voluntariat

Ca voluntar în România trebuie să aveţi încheiat un contract de voluntariat cu o persoană juridică de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ, denumită organizaţie-gazdă, precum și poliță de asigurare civilă. Contractul va cuprinde menţiuni cu privire la activitatea pe care urmează să o desfăşuraţi, condiţiile în care sunteţi monitorizați în îndeplinirea sarcinilor, orele de lucru, precum și, după caz, formarea profesională la care participați, necesară îndeplinirii serviciului de voluntariat. Entitatea-gazdă asigură cazarea, mijloacele de întreţinere şi asigurarea medicală pentru întreaga perioadă de valabilitate a vizei, cheltuielile și/sau banii de buzunar precum și eventualele costuri privind îndepărtarea. Trebuie să aveţi vârsta de peste 14 ani inclusiv, iar dacă străinul este minor trebuie să aveţi încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea pe teritoriul României în acest scop. Entitatea-gazdă face dovada că a încheiat o poliță de asigurare civilă, cu excepția voluntarilor care participă la Serviciul European de Voluntariat.

 

Pentru tratament medical de lungă durată

Dacă urmaţi un tratament medical de lungă durată, în cadrul instituţiilor medicale publice sau private, trebuie să prezentaţi scrisoare de acceptare din partea instituţiilor respective, în care să fie precizate diagnosticul şi durata tratamentului. Poate rămâne cu dumneavoastră şi un eventual însoţitor, care să vă asiste dacă sunteţi în imposibilitatea de a vă îngriji singur, dar numai dacă acest lucru este menționat expres în scrisoarea de acceptare.

Puteți obţine o viză de lungă şedere pentru scopurile precizate mai sus, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. (Consultaţi lista acestora).

 

VIZA DE LUNGĂ ȘEDERE

Pentru obținerea vizei de lungă şedere pentru alte scopuri trebuie să depuneţi următoarele documente:

  • documente din care să rezulte una dintre calităţile menţionate mai sus;
  • dovada asigurării medicale pe perioada de valabilitate a vizei;
  • dovada asigurării condiţiilor de cazare;
  • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din țara de origine.

 

Taxa de viză este de 120 Euro şi se achită în statul în care faceţi solicitarea.

Ca și procedură internă, viza de lungă şedere primește aprobarea Centrului Național de Vize numai după obţinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări. Avizul se emite în cel mult 30 de zile de la primirea solicitării, cu posibilitatea de prelungire a termenului cu 15 zile.

Viza de lungă ședere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

 

PERMISUL DE ȘEDERE

După intrarea în România trebuie să obţineti un permis de şedere. Acesta atestă dreptul dumneavoastră de şedere în România și îl puteţi obţine de la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din judeţul în care locuiţi. Pentru obţinerea permisului de şedere veţi depune personal o serie de documente cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat de viză. De asemenea, aveţi posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicației online, disponibilă la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

 

Pentru prelungirea dreptului de şedere (obţinerea permisului de şedere) pentru tratament medical trebuie să depuneţi următoarele documente:

a. cerere
b. documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie, etc.) original şi copie;
c. scrisoare de acceptare la o instituţie medicală publică sau privată, în care să fie precizate diagnosticul şi durata tratamentului;
d. dovada mijloacelor de întreținere cel puțin la nivelul câștigului salarial mediu brut lunar, pentru perioada care se solicită prelungirea dreptului de ședere;
e. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie);
f. dovada asigurării sociale de sănătate;
g. adeverinţa medicala;
h. taxe.

 

Pentru prelungirea dreptului de şedere (obținerea permisului de şedere) ca administrator al unei societăți comerciale trebuie să depuneţi următoarele documente:

a. cerere
b. documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie, etc.) original şi copie;
c. contractul de mandat valabil;
d. certificat constatator;
e. adresa de la Oficiul Național al Registrului Comerţului;
f. documente din care să rezulte investiţia realizată;
g. dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de cel puțin 500 euro lunar proveniţi din activitatea desfășurată conform contractului de mandat;
h. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie);
i. dovada asigurării sociale de sănătate;
j. adeverinţa medicală;
k. taxe.

 

Pentru prelungirea dreptului de şedere (obţinerea permisului de şedere) pentru formare profesională neremunerată trebuie să depuneţi următoarele documente:

a. cerere
b. documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de calatorie, etc.) original şi copie;
c. actul constitutiv al instituției de formare profesională;
d. contractul de formare pentru participarea neremunerată la o formă de pregătire profesională în cadrul unei intreprinderi din sectorul public sau privat sau în cadrul unui furnizor de formare profesională acreditată;
e. dovada mijloacelor de întreţinere cel puțin la nivelul câștigului salarial mediu brut lunar, pentru perioada care se solicită prelungirea dreptului de ședere;
f. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original și copie);
g. dovada asigurării sociale de sănătate;
h. adeverinţă medicală;
i. taxe

 

Pentru prelungirea dreptului de şedere (obţinerea permisului de ședere) pentru programe de voluntariat trebuie să depuneţi următoarele documente:

a. cerere
b. documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie, etc.) original şi copie;
c. actul constitutiv al organizaţiei (original şi copie)
d. contractul de voluntariat încheiat cu organizaţia-gazdă, în cuprinsul căruia se fac menţiuni cu privire la activitatea pe care urmează să o desfăsuraţi, condiţiile şi orele de lucru;
e. polița de asigurare civilă;
f. dovada mijloacelor de întreţinere cel puțin la nivelul câștigului salarial mediu brut lunar, pentru perioada care se solicită prelungirea dreptului de ședere ;
dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie);
h. dovada asigurării sociale de sănătate;
i. adeverinţă medicală;
j. taxe.

 

Pentru prelungirea dreptului de şedere (obţinerea permisului de şedere) pentru activităţi care nu contravin legii române trebuie să depuneţi următoarele documente:

a. cerere
b. documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie, etc.) original şi copie;
c. avizul autorităţilor competente (când este cazul) sau documente justificative din care să rezulte necesitatea șederii în România;
d. dovada mijloacelor de întreţinere cel puțin la nivelul câștigului salarial mediu brut lunar, pentru perioada care se solicită prelungirea dreptului de ședere;
e. dovada deținerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie);
f. dovada asiguării sociale de sănătate;
g. adeverinţa medicală;
h. taxe.

Dacă sunteţi apatrid de origine română, repatriat în baza unor înţelegeri internaţionale la care România este parte, puteţi solicita prelungirea dreptului de şedere (obţinerea permisului de şedere) fără îndeplinirea condiţiilor generale şi cu scutire de la plata taxelor consulare.

 

Termene pentru permisul de şedere

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de şedere va fi solutionată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru prelungirea dreptului de şedere, sunt necorespunzătoare sau incomplete, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informaţiile suplimentare cerute şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenul prevăzut la alin. (4) se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.

Dreptul de şedere temporară pentru alte scopuri se prelungește succesiv pentru perioade de până la 1 an, iar pentru apatrizii de origine română se prelungeşte pe perioade de 4 ani.

Dreptul de şedere pentru străinii care au intrat pe teritoriul României în scopul formării profesionale neremunerate se acordă pentru o perioadă de maximum un an, fără posibilitatea prelungirii

Dreptul de şedere temporară pentru străinii care desfăşoară activităţi în cadrul unor programe de voluntariat se prelungeşte pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de voluntariat, fără a depăşi o durată totală de şedere de un an pe teritoriul României, în această calitate.

Sari la conținut