Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Cum se obține viză de lungă ședere pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică?

19 noiembrie 2021

Dacă doriţi să desfăşuraţi activităţi de cercetare stiinţifică în România şi sunteţi cetăţean al unui stat din afara Uniunii Europene şi a Spatiului Economic European, instituţia de cercetare-dezvoltare trebuie să obţină pentru dumneavoastră avizul Ministerului Cercetării și Inovării. Acest aviz poate fi obţinut dacă unitatea de cercetare-dezvoltare este atestată în condiţiile legii şi dacă există un acord de primire între aceasta şi dumneavoastră, ca cercetător la care ați acceptat să desfăşuraţi activităţi în cadrul unui proiect de cercetare stiinţifică.

Următorul pas este obţinerea vizei de lungă şedere pentru activităţi de cercetare stiinţifică, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

Consultaţi lista acestora.

VIZA DE LUNGĂ ȘEDERE

Daca doriţi obţinerea vizei de lungă şedere pentru activităţi de cercetare stiinţifică trebuie să depuneţi următoarele documente:

– acordul de primire avizat de Ministerul Cercetării și Inovării (forma şi condiţiile în care se incheie acordul de primire se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării și inovării);
– certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din țara de domiciliu sau de reședință;
– asigurarea medicală valabilă pe perioada valabilității vizei.

Taxa de viză este de 120 Euro și se achită în statul în care faceți solicitarea.

Ca și procedură internă, viza de lungă ședere primește aprobarea Centrului Național de Vize numai după obținerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări. Avizul se emite în cel mult 30 de zile de la primirea solicitării, cu posibilitatea de prelungire a termenului cu 15 zile.

Viza de lungă ședere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

PERMISUL DE ȘEDERE

După intrarea în România trebuie să obțineţi un permis de ședere. Acesta atestă dreptul dumneavoastră de şedere în România şi il puteţi obţine de la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din judeţul în care locuiţi. Pentru obţinerea permisului de şedere veți depune personal o serie de documente cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat de viză. De asemenea, aveţi posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicației online, disponibilă la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

Pentru prima prelungire a dreptului de şedere (obţinerea primului permis de şedere) pentru activităţi de cercetare științifică trebuie să prezentaţi urmatoarele documente:

– cerere;
– documentul de trecere a frontierei (pașaportul, titlul de călătorie, etc.) original și copie;
– acordul de primire avizat de Ministerul Cercetării și Inovării;
– dovada deținerii legale a spațiului de locuit (original și copie);
– dovada mijloacelor de întreținere cel puțin la nivelul câștigului salarial minim brut pe economie;
– dovada asigurării sociale de sănătate;
– adeverinţa medicală;
– taxe.

Dreptul de şedere în acest scop se prelungeşte pentru o perioadă egală cu durata prevăzută în acordul de primire, dar nu mai mult de 5 ani consecutiv.

Permisul de şedere se reînnoiește cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea celui anterior. Pentru prelungirea ulterioară a dreptului de şedere (obţinerea unui nou permis de şedere) trebuie să depuneţi următoarele documente:

– cerere;
– documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie, etc.) original şi copie;
– dovada faptului că exercitați activitatea de cercetare-dezvoltare stiinţifică;
– dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie);
– dovada mijloacelor de întreţinere cel puțin la nivelul câștigului salarial minim brut pe economie;
– dovada asigurării sociale de sănătate;
– adeverinţa medicală;
– taxe

Termene pentru permisul de ședere

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de şedere va fi solutionată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru prelungirea dreptului de şedere, sunt necorespunzătoare sau incomplete, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informaţiile suplimentare cerute şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenul prevăzut la alin. (4) se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.

Dreptul de şedere temporară pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică se poate prelungi cu 9 luni după încheierea cercetării, în vederea căutării unui loc de muncă şi efectuarea formalităţilor de angajare în muncă sau deschiderii unei afaceri, cu prezentarea documentelor care atestă finalizarea activităţii de cercetare ştiinţifică. Prelungirile ulterioare ale dreptului de şedere al străinilor cărora li s-a prelungit dreptul de şedere temporară după încheierea cercetării se acordă în condiţiile art. 55 sau art. 56 din OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare, după caz, fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere.

Străinii titulari ai unui drept de şedere pentru desfășurarea de activități de cercetare ştiinţifică pot desfăşura activităţi didactice în condiţiile legii.

Dreptul de şedere temporară în scop de cercetare ştiinţifică în cadrul unei mobilităţi

Străinul, titular al unui permis de şedere în scop de cercetare ştiinţifică sau al unei vize de lungă şedere în scop de cercetare ştiinţifică, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra şi rămâne pe teritoriul României pentru a desfăşura activităţi de cercetare pentru o perioadă de până la 180 de zile în orice perioadă de 360 de zile, denumită în continuare mobilitate pe termen scurt, fără obligativitatea obţinerii unei vize, de la data notificării transmise de către unitatea de cercetare-dezvoltare la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări pe a cărei rază urmează să îşi desfăşoare activitatea străinul.
Membrii de familie, posesori ai unor permise de şedere în scop de reîntregire a familiei sau a unor vize de lungă şedere în scop de reîntregire a familiei, eliberate de primul stat membru şi care însoţesc străinii prevăzuţi la alin. (1), pot intra şi rămâne pe teritoriul României în aceleaşi condiţii cu aceştia.
Notificarea va cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele documente:
a) copia documentului de trecere a frontierei a cercetătorului, respectiv a membrilor de familie ale acestuia;
b) copia permisului de şedere al cercetătorului sau a vizei de lungă şedere, eliberate de primul stat membru, respectiv al membrilor de familie ale acestuia;
c) acordul de primire încheiat cu entitatea-gazdă din România;
d) dovada duratei şi a datelor planificate pentru mobilitate, în cazul în care acestea nu sunt specificate în acordul de primire;
e) copia avizului Ministerului Cercetării şi Inovării.

În termen de maximum 30 de zile de la transmiterea notificării, formaţiunea teritorială competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări poate formula obiecţii la mobilitatea cercetătorului şi a membrilor de familie, atunci când:

  1. în urma verificărilor efectuate de Inspectoratul General pentru Imigrări sau a sesizărilor primite de la alte autorităţi competente, potrivit legii, se constată că străinul nu mai îndeplineşte condiţiile pe baza cărora i-a fost prelungit dreptul de şedere ori nu mai respectă scopul pentru care i-a fost acordat acest drept
  2. se constată că străinul a trecut sau a încercat să treacă ilegal frontiera de stat ori a încălcat reglementările referitoare la angajarea în muncă a străinilor;
  3. se constată că străinul suferă de o boală ce pune în pericol sănătatea publică şi nu se supune măsurilor de tratament medical stabilite de autorităţile competente. În situaţia în care boala a survenit ulterior obţinerii permisului de şedere temporară, revocarea va fi dispusă dacă străinul nu se supune măsurilor de tratament medical stabilite de autorităţile competente, iar boala este de natură a împiedica străinul să îşi îndeplinească obligaţiile instituite în sarcina sa prin dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;
  4. străinul a trecut sau a încercat să treacă ilegal frontiera de stat a României;
  5. străinul a intrat în România în perioada interdicţiei de intrare în România dispusă anterior;
  6. străinul nu mai îndeplineşte condiţiile de intrare şi/sau de şedere prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
  7. dreptul de şedere al străinului, stabilit prin viză, în baza convenţiilor internaţionale sau actelor normative de desfiinţare a vizelor, sau, după caz, prin permisul de şedere ori de mic trafic de frontieră, a încetat;
  8.  străinul a fost declarat indezirabil;
  9. notificarea nu conţine documentele prevăzute la art.67^1 alin. (3), respectiv copia documentului de trecere a frontierei a cercetătorului, respectiv a membrilor de familie ale acestuia; copia permisului de şedere al cercetătorului sau a vizei de lungă şedere, eliberate de primul stat membru, respectiv al membrilor de familie ale acestuia; acordul de primire încheiat cu entitatea-gazdă din România; dovada duratei şi a datelor planificate pentru mobilitate, în cazul în care acestea nu sunt specificate în acordul de primire; copia avizului Ministerului Cercetării şi Inovării ori valabilitatea acestor documente a expirat.

Obiecţiile formulate la mobilitatea cercetătorilor şi a membrilor de familie se comunică în scris autorităţilor competente ale primului stat membru şi unităţii de cercetare-dezvoltare care a transmis notificarea şi au drept consecinţă interzicerea desfăşurării activităţii cercetătorului pe teritoriul României.

În scopul desfăşurării de activităţi de cercetare ştiinţifică pentru o perioadă mai mare de 180 de zile, denumită în continuare mobilitate pe termen lung, străinul titular al unui permis de şedere în scop de cercetare ştiinţifică sau al unei vize de lungă şedere în scop de cercetare ştiinţifică, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, precum şi membrii de familie care îl însoţesc, posesori ai unor permise de şedere în scop de reîntregirea familiei sau ai unor vize de lungă şedere în scop de reîntregirea familiei eliberate de primul stat membru, pot intra şi solicita prelungirea dreptului de şedere pe teritoriul României, fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere.

Acestora li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de cercetare ştiinţifică, respectiv în scop de reîntregirea familiei, după caz, în cadrul mobilităţii pe termen lung dacă prezintă următoarele documente:

a) permisul de şedere sau viza de lungă şedere, eliberate de primul stat membru;
b) acordul de primire încheiat cu unitatea de cercetare-dezvoltare din România;
c) dovada duratei şi a datelor planificate pentru mobilitate în cazul în care acestea nu sunt specificate în acordul de primire;
d) avizul Ministerului Cercetării şi Inovării;
e) dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere, în cuantum de cel puţin salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru o perioadă de cel puţin 6 luni.

În cadrul mobilității pe termen lung, cercetătorul poate desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică de la data depunerii cererii de prelungire a dreptului de şedere.Dreptul de şedere în scop de cercetare se prelungeşte pentru o perioadă egală cu durata prevăzută în acordul de primire. Prelungirea, revocarea sau anularea dreptului de şedere pentru străinii care desfășoară activități de cercetare științifică în cadrul unei mobilități pe termen lung se comunică de către Inspectoratul General pentru Imigrări autorităţilor competente din primul stat membru, în termen de 30 zile de la data luării măsurii.

ULTIMA
ORĂ

PESTE 100 DE STRĂINI DEPISTAȚI ÎN SITUAȚII ILEGALE, ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ, DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI, ÎN COOPERARE CU STRUCTURI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU

Sari la conținut