Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Cum pot să obțin un drept de ședere pe teritoriul României pentru exercitarea unei profesii liberale?

7 aprilie 2021

Viză de lungă ședere în scop de angajare/detașare

Pentru obținerea vizei de lungă ședere pentru angajare trebuie să depuneți următoarele documente:

– copia avizului de angajare, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări sau, după caz, documente prin care să se facă dovada că solicitantul se încadrează în categoriile de cetățeni străini care pot fi încadrați fără aviz de angajare;

– dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim brut garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză ;

– certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din statul de domiciliu sau de reședință;

– asigurarea medicală pe perioada valabilității vizei.

Următoarelor categorii de străini pot fi încadrați în muncă sau pot presta muncă la persoane fizice sau juridice din România fără aviz de angajare:

a) străinii al căror acces liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state;

b) străinii care urmează să desfăşoare activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor acorduri bilaterale sau ca titulari ai unui drept de şedere temporară pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, şi personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii;

c) străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte autorități ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome;

d) străinii care sunt numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, în conformitate cu actele prevăzute de legislaţia română, care fac dovada în acest sens;

e) străinii titulari ai dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României;

f) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei în calitate de membrii de familie ai unui cetăţean român;

g) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii;

h) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară acordat potrivit prevederilor art. 130 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

i) străinii, posesori ai unui permis de ședere temporară valabil, acordat în scopul reîntregirii familiei, care au beneficiat anterior de un drept de şedere pe teritoriul României în calitate de membri de familie ai unui cetățean român și care se află  în una dintre situaţiile prevăzute la art. 64 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

j) străinii care au dobândit o formă de protecţie în România;

k) solicitanţii de azil de la data la care au dreptul de a primi acces la piaţa forţei de muncă potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, dacă se mai află în procedura de determinare a unei forme de protecţie;

l) străinii toleraţi, pe perioada cât li s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul României;

m) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă, încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pentru încadrarea în muncă la un alt angajator, cu contract individual de muncă cu timp parţial, cu durata muncii de maxim patru ore pe zi;

n) strainii titulari ai dreptului de ședere temporară pentru studii pot fi încadrati în muncă pe teritoriul României fără aviz de angajare numai cu contract individual de muncă cu timp parțial cu durata muncii de maxim patru ore pe zi;

o) străinii titulari ai dreptului de ședere temporară pentru activități religioase care urmează să fie încadrați în muncă pe teritoriul României, în cadrul unităților de cult.

p) cetățenilor din Republica Moldova, Ucraina și Republica Serbia încadrați în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă,pe o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic.

Viza de lungă ședere pentru detașare

Pentru obținerea vizei de lungă ședere pentru detașare, trebuie să depuneți următoarele documente:

– copia avizului de detașare eliberat în condițiile legislației speciale privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României;

– dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;

– certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din statul de domiciliu ori de reședință;

– asigurarea medicală pe perioada de valabilitate a vizei.

Pot fi detaşaţi în România, fără obţinerea în prealabil de către beneficiarul prestării de servicii a avizului de detaşare, străinii din următoarele categorii:

a) străinii angajaţi ai persoanelor juridice cu sediul în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, detaşaţi în România, cu condiţia prezentării permisului de şedere din acel stat;

b) străinii care desfăşoară activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor acorduri bilaterale ori ca titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică şi personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii;

c) străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte autorități ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome.

Taxa de viză este de 120 Euro și se achită în statul în care faceți solicitarea.

Viza de lungă ședere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

ULTIMA
ORĂ

REZULTATELE OBŢINUTE DE POLIŢIŞTII SERVICIULUI PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI BIHOR, ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ACESTUI AN

Sari la conținut