Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Cadru legislativ

25 octombrie 2023

Fondul azil, migrație și integrare FAMI 2021 – 2027

Programul National FAMI – Versiune 2.0 – 31.06.2023

Programul National FAMI – Versiune 1.2 – 21.11.2022

Fondul azil, migrație și integrare (FAMI 2021 – 2027) este instituit prin Regulamentul (UE) 2021/1147 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare.

Obiectivul de politică al fondului este contribuția la gestionarea eficace a fluxurilor migratorii și la punerea în aplicare, consolidarea și dezvoltarea politicii comune în domeniul azilului și a politicii comune în domeniul imigrației, în conformitate cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu respectarea deplină a obligațiilor internaționale ale Uniunii și ale statelor membre care decurg din instrumente internaționale la care sunt parte.

Fondul azil, migrație și integrare 2021-2027 contribuie la următoarele obiective specifice:

  • consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului european comun de azil, inclusiv a dimensiunii sale externe;
  • consolidarea și dezvoltarea migrației legale către statele membre în conformitate cu nevoile economice și sociale ale acestora și promovarea și contribuția la integrarea efectivă și incluziunea socială a resortisanților țărilor terțe;
  • contribuția la combaterea migrației ilegale, la asigurarea returnării și readmisiei mai eficace, mai sigure și mai demne și promovarea și contribuția la reintegrarea inițială efectivă în țările terțe;
  • sporirea solidarității și a distribuirii echitabile a răspunderii între statele membre, în special în ceea ce privește statele membre cele mai afectate de provocările legate de migrație și azil, inclusiv prin cooperare practică.

Bugetul total alocat FAMI se utilizează prin programele naționale ale statelor membre, precum și pentru acțiuni ale Uniunii, pentru asistență de urgență, Rețeaua europeană de migrație, pentru programul de relocare al Uniunii, pentru transferul solicitanților de protecție internațională sau al beneficiarilor de protecție internațională și pentru asistență tehnică.

Regulamentul (UE) 2021/1147 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare

CPR – Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize

Acordul de Parteneriat privind fondurile europene pentru perioada de programare 2021-2027, între România și Comisia Europeană

Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri a fost publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1048 din 9 noiembrie 2020.

Hotararea nr. 868 din 6 iulie 2022 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării programelor naționale Afaceri interne pentru perioada 2021-2027

Ordin nr. 120 din 2 septembrie 2022 pentru stabilirea componenței și atribuțiilor Comitetului de monitorizare și Comitetului director pentru programele naționale Afaceri interne 2021-2027 revizuit prin Ordin nr. 125 din 18 august 2023 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 120/2022 pentru stabilirea componenței și atribuțiilor Comitetului de monitorizare și Comitetului director pentru programele naționale Afaceri interne 2021-2027.

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 29 iunie 2022 privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor interne alocate României pentru perioada de programare 2021-2027.

HOTĂRÂRE nr. 463 din 17 mai 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2022 privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor interne alocate României pentru perioada de programare 2021-2027

ORDIN nr. 107 din 20 iulie 2023 pentru aprobarea regulilor de eligibilitate și de utilizare aferente fondurilor europene dedicate Afacerilor interne pentru perioada 2021-2027. Prin anexa nr. 1 la Ordinul 107/2023 se aprobă REGULI DE ELIGIBILITATE aplicabile cheltuielilor în cadrul programelor naționale Afaceri interne, precum și pentru finanțarea operațiunilor prin utilizarea opțiunilor de costuri simplificate

PROCEDURĂ din 12 iunie 2023 aplicabilă beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, de servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene dedicate afacerilor interne 2021-2027.

STRATEGIA NAŢIONALĂ PRIVIND IMIGRATIA pentru perioada 2021-2024

Action plan on Integration and Inclusion 2021-2027

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut