Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

AȘTEPTAREA DECIZIEI

Soluţionarea cererii de azil

Cererea de azil este soluţionată pe baza documentelor existente la dosarul solicitantului şi a motivelor invocate de solicitant, care sunt analizate în raport cu situaţia concretă din ţara de origine şi cu credibilitatea solicitantului.

În soluţionarea cererilor de azil ale solicitanţilor de azil minori se ţine seama şi de gradul lor de dezvoltare intelectuală, precum şi de maturitatea acestora.

În soluţionarea cererilor de azil ale solicitanţilor de azil majori lipsiţi de discernământ, declaraţiile acestora sunt apreciate cu luarea în considerare a gradului în care le este afectat discernământul.

Renunțarea la cererea de azil

Există două forme de renunțare la cererea de azil :

  • explicită atunci când străinul solicită expres acest lucru structurii competente cu analizarea cererii de azil;
  • implicită atunci când solicitantul nu se prezintă la termenul stabilit pentru efectuarea interviului preliminar sau a interviului pentru determinarea protecției internaționale și nu prezintă motive întemeiate pentru absența sa.

În situația renunțării implicite, funcționarul competent întocmește un proces-verbal prin care se constată neprezentarea la interviu.

În cazul renunțării (implicită, explicită) la cererea de azil, funcționarul competent emite o decizie de închidere a dosarului, care se comunică solicitantului și care nu este supusă căilor de atac.

În cazul renunțării implicite decizia de închidere a dosarului se emite după expirarea unui termen de 30 de zile de la data întocmirii procesului-verbal menționat anterior.

Procedura de azil se finalizează la data comunicării deciziei de închidere a dosarului.

Termenul de soluţionare a cererii de azil:

Funcționarul competent cu solutionarea cererii de azil emite hotărârea în termen de 30 de zile de la data preluării cazului. Dacă soluţionarea cererii de azil necesită o documentare suplimentară, termenul se prelungeşte cu perioade care cumulate nu depășesc 6 luni. În situațiile prevăzute de lege termenul poate fi prelungit cu perioade care cumulate să nu depășească 9 luni, iar în situații excepționale și aceste termene pot fi prelungite cu cel mult 3 luni.”

Termenul se suspendă pe perioada procedurii de determinare a statului membru responsabil cu analizarea unei cereri de azil sau, după caz, pe perioada procedurii ţării terţe sigure.

În cazul solicitanţilor de azil minori neînsoţiţi, termenul se suspendă până la numirea reprezentantului legal.

Hotărârea de soluţionare a cererii de azil

Funcţionarul anume desemnat emite o hotărâre, prin care:

  • recunoaşte statutul de refugiat; sau
  • acordă protecţia subsidiară; sau
  • respinge cererea de azil.

Hotărârea de acordare a protecţiei subsidiare cuprinde şi motivele neacordării statutului de refugiat.

Hotărârea de respingere a cererii de azil cuprinde motivele corespunzătoare pentru fiecare formă de protecţie, precum şi menţiunea cu privire la obligaţia de a părăsi teritoriul României. Străinul are obligaţia de a părăsi teritoriul României în termen de 15 zile de la momentul finalizării procedurii de azil, cu excepţia cazului în care cererea de azil a fost respinsă ca evident nefondată în urma soluţionării acesteia în cadrul procedurilor accelerate, caz în care străinul este obligat să părăsească teritoriul statului român, de îndată ce s-a finalizat procedura de azil.

Soluţionarea cererilor de azil este realizată de funcţionari anume desemnaţi care îndeplinesc funcţia de ofiţer de decizie şi sunt absolvenţi cu studii superioare juridice, cu diplomă de licenţă şi deţin cunoştinţe de specialitate în domeniul azilului.

ULTIMA
ORĂ

ÎN ULTIMELE DOUĂ ZILE, 16 STRĂINI ÎMPOTRIVA CĂRORA AU FOST EMISE DECIZII DE RETURNARE DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI AU FOST ÎNDEPĂRTAȚI SUB ESCORTĂ DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN CADRUL CENTRELOR DE CAZARE A STRĂINILOR LUAȚI ÎN CUSTODIE PUBLICĂ ARAD ȘI OTOPENI

Sari la conținut