Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

ALTE SCOPURI

Dacă sunteţi cetăţean al unui stat din afara Uniunii Europene şi a Spatiului Economic European şi doriţi să rămâneţi pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de timp pentru alte scopuri trebuie să îndepliniţi o serie de condiţii, in concordanţă cu scopul ales.

Ce inseamnă alte scopuri?

Categoria alte scopuri conţine o serie de activităţi pe care dumneavoastră le puteţi desfășura pe teritoriul României. Astfel, puteţi rămâne aici: ca administrator al unei societăţi comerciale, pentru formarea profesională neremunerată sau ca voluntar, pentru tratament medical de lungă durată sau pentru alte activități ce nu contravin legilor române.

Administrator

Dacă veniţi ca administrator al unei societăţi comerciale trebuie să faceţi dovada că îndepliniţi în mod cumulativ următoarele condiţii: aveți calitatea de administrator al firmei, la data solicitării nu sunteţi asociat sau acţionar la societatea comercială în cauză sau la altă persoană juridică română şi nu aţi avut aceste calităţi în ultimii 2 ani. Alte condiţii care trebuiesc îndeplinite: la firma respectivă nu mai există un alt străin care a obţinut un drept de şedere în acest scop, iar societatea comercială a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel puţin 50.000 euro.

Formarea profesională neremunerată

Dacă veniţi în România în scopul formării profesionale neremunerate în cadrul unui furnizor de pregătire profesională acreditat ori în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat, autorizate în condiţiile legii să desfăşoare astfel de activităţi, trebuie să aveți încheiat un contract de formare profesională și să dispuneți de mijloace de întreținere în cuantum de cel puțin salariul mediu brut pe economie lunar pentru întreaga perioadă înscrisă în viză.

Pentru voluntariat

Ca voluntar în România trebuie să aveţi încheiat un contract de voluntariat cu o persoană juridică de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ, denumită organizaţie-gazdă, precum și poliță de asigurare civilă. Contractul va cuprinde menţiuni cu privire la activitatea pe care urmează să o desfăşuraţi, condiţiile în care sunteţi monitorizați în îndeplinirea sarcinilor, orele de lucru, precum și, după caz, formarea profesională la care participați, necesară îndeplinirii serviciului de voluntariat. Entitatea-gazdă asigură cazarea, mijloacele de întreţinere şi asigurarea medicală pentru întreaga perioadă de valabilitate a vizei, cheltuielile și/sau banii de buzunar precum și eventualele costuri privind îndepărtarea. Trebuie să aveţi vârsta de peste 14 ani inclusiv, iar dacă străinul este minor trebuie să aveţi încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea pe teritoriul României în acest scop. Entitatea-gazdă face dovada că a încheiat o poliță de asigurare civilă, cu excepția voluntarilor care participă la Serviciul European de Voluntariat.

Pentru tratament medical de lungă durată

Dacă urmaţi un tratament medical de lungă durată, în cadrul instituţiilor medicale publice sau private, trebuie să prezentaţi scrisoare de acceptare din partea instituţiilor respective, în care să fie precizate diagnosticul şi durata tratamentului. Poate rămâne cu dumneavoastră şi un eventual însoţitor, care să vă asiste dacă sunteţi în imposibilitatea de a vă îngriji singur, dar numai dacă acest lucru este menționat expres în scrisoarea de acceptare.

Puteți obţine o viză de lungă şedere pentru scopurile precizate mai sus, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. (Consultaţi lista acestora).

Pentru NOMAZII DIGITALI

Puteți să călătoriți şi să rămâneți pe teritoriul României, în timp ce continuați să obţineți venituri din prestarea contractului de muncă la o companie înregistrată în afara României sau din activităţile desfăşurate printr-o companie înregistrată de aceştia în afara României, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, dacă îndepliniți în mod cumulativ următoarele condiţii:

 •  dispuneți de mijloace de întreţinere obţinute din activitatea desfăşurată, în cuantum de cel puţin trei ori câştigul salarial mediu brut lunar din România pentru fiecare dintre ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de viză, precum şi pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
 • desfăşurați activităţi din care obţineți venituri, de la distanţă, prin folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

Pentru alte scopuri care nu contravin legilor române

Străinii care desfăşoară alte activităţi care nu contravin legilor române, dacă îşi justifică prezenţa pe teritoriul României.

VIZA DE LUNGĂ ȘEDERE

Pentru obținerea vizei de lungă şedere pentru alte scopuri trebuie să depuneţi următoarele documente:

 • documente din care să rezulte una dintre calităţile menţionate mai sus;
 • dovada asigurării medicale pe perioada de valabilitate a vizei;
 • dovada asigurării condiţiilor de cazare;
 • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din țara de origine.

Taxa de viză este de 120 Euro şi se achită în statul în care faceţi solicitarea.

Ca și procedură internă, viza de lungă şedere primește aprobarea Centrului Național de Vize numai după obţinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări. Avizul se emite în cel mult 30 de zile de la primirea solicitării, cu posibilitatea de prelungire a termenului cu 15 zile.

Viza de lungă ședere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

Viza de lungă şedere pentru alte scopuri se poate obține de către NOMAZII DIGITALI numai în baza depunerii următoarelor documente:

 • prezintă, în original, alături de traducere autentificată în limba română, contractul de muncă încheiat cu o companie înregistrată în afara României, prin care să facă dovada prestării de servicii la distanţă, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, sau dovada administrării la distanţă şi prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a unei companii înregistrate de cel puţin trei ani la data solicitării vizei de acesta în afara României;
 • prezintă un document în original, alături de traducere autentificată în limba română, eliberat de compania înregistrată în afara României cu care are încheiat un contract de muncă ori de compania înregistrată în afara României pe care străinul o deţine, prin care să fie prezentate toate datele de identificare şi de contact ale companiei, precum şi domeniul de activitate al acesteia, participarea străinului în companie şi informaţii privind reprezentanţii legali ai companiei;
 • prezintă o scrisoare de intenţie, în original, alături de traducere autentificată în limba română, prin care străinul detaliază scopul deplasării în România şi activităţile pe care intenţionează să le desfăşoare pe teritoriul României;
 • prezintă, în original, un document apostilat sau supralegalizat, după caz, alături de traducere autentificată, în limba română, eliberat de instituţia de specialitate a administraţiei publice centrale sau locale competente, de la locul de rezidenţă fiscală, prin care să fie atestat faptul că, la data solicitării vizei, străinul angajat sau, după caz, compania pe care o deţine are achitate la zi impozitele, taxele şi alte contribuţii obligatorii, precum şi că nu este înregistrat cu acte şi fapte care au sau au avut ca efect evaziunea fiscală şi frauda fiscală;
 • prezintă rezervarea unui bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde, documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport şi dovada itinerariului, în cazul conducătorilor auto;
 • prezintă dovada asigurării medicale pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei, valabilă pe teritoriul României şi cu acoperire în cuantum de cel puţin 30.000 euro;
 • prezintă dovada mijloacelor de întreţinere obţinute din activitatea desfăşurată, în cuantum de cel puţin trei ori câştigul salarial mediu brut lunar din România pentru fiecare dintre ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de viză, precum şi pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
 • prezintă dovada asigurării condiţiilor de cazare;
 • prezintă certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, apostilat sau supralegalizat, după caz, şi tradus în formă autentică, în limba română, eliberat de autorităţile din ţara de origine şi, dacă este cazul, din statul în care străinul este rezident legal şi în care obţine venituri din prestarea contractului de muncă la o companie înregistrată în afara României sau din activităţi desfăşurate printr-o companie înregistrată de acesta în afara României, prin care să se facă dovada că nu există înregistrări ale unor fapte de natură penală;
 • prezintă autorităţilor române competente alte documente doveditoare pe care acestea le solicită, în mod adiţional faţă de cele prevăzute la a)-i).

PERMISUL DE ȘEDERE

După intrarea în România trebuie să obţineti un permis de şedere. Acesta atestă dreptul dumneavoastră de şedere în România și îl puteţi obţine de la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din judeţul în care locuiţi. Pentru obţinerea permisului de şedere veţi depune personal o serie de documente cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat de viză. De asemenea, aveţi posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicației online, disponibilă la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

Pentru prelungirea dreptului de şedere (obţinerea permisului de şedere) pentru tratament medical trebuie să depuneţi următoarele documente:

a. cerere
b. documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie, etc.) original şi copie;
c. scrisoare de acceptare la o instituţie medicală publică sau privată, în care să fie precizate diagnosticul şi durata tratamentului;
d. dovada mijloacelor de întreținere cel puțin la nivelul câștigului salarial mediu brut lunar, pentru perioada care se solicită prelungirea dreptului de ședere;
e. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie);
f. dovada asigurării sociale de sănătate;
g. adeverinţa medicala;
h. taxe.

Pentru prelungirea dreptului de şedere (obținerea permisului de şedere) ca administrator al unei societăți comerciale trebuie să depuneţi următoarele documente:

a. cerere
b. documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie, etc.) original şi copie;
c. contractul de mandat valabil;
d. certificat constatator;
e. adresa de la Oficiul Național al Registrului Comerţului din care să rezulte că aveți calitatea de administrator al firmei iar la data solicitării nu sunteţi asociat sau acţionar la societatea comercială în cauză sau la altă persoană juridică română şi nu aţi avut aceste calităţi în ultimii 2 ani;
f. documente din care să rezulte investiţia realizată;
g. dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de cel puțin 500 euro lunar proveniţi din activitatea desfășurată conform contractului de mandat;
h. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie);
i. dovada asigurării sociale de sănătate;
j. adeverinţa medicală;
k. taxe.

Pentru prelungirea dreptului de şedere (obţinerea permisului de şedere) pentru formare profesională neremunerată trebuie să depuneţi următoarele documente:

a. cerere
b. documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de calatorie, etc.) original şi copie;
c. actul constitutiv al instituției de formare profesională;
d. contractul de formare pentru participarea neremunerată la o formă de pregătire profesională în cadrul unei intreprinderi din sectorul public sau privat sau în cadrul unui furnizor de formare profesională acreditată;
e. dovada mijloacelor de întreţinere cel puțin la nivelul câștigului salarial mediu brut lunar, pentru perioada care se solicită prelungirea dreptului de ședere;
f. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original și copie);
g. dovada asigurării sociale de sănătate;
h. adeverinţă medicală;
i. taxe

Pentru prelungirea dreptului de şedere (obţinerea permisului de ședere) pentru programe de voluntariat trebuie să depuneţi următoarele documente:

a. cerere
b. documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie, etc.) original şi copie;
c. actul constitutiv al organizaţiei;
d. contractul de voluntariat încheiat cu organizaţia-gazdă, în cuprinsul căruia se fac menţiuni cu privire la activitatea pe care urmează să o desfăsuraţi, condiţiile şi orele de lucru;
e. polița de asigurare civilă;
f. dovada mijloacelor de întreţinere cel puțin la nivelul câștigului salarial mediu brut lunar, pentru perioada care se solicită prelungirea dreptului de ședere ;
dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie);
h. dovada asigurării sociale de sănătate;
i. adeverinţă medicală;
j. taxe.

Pentru prelungirea dreptului de şedere (obţinerea permisului de şedere) pentru activităţi care nu contravin legii române trebuie să depuneţi următoarele documente:

a. cerere
b. documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie, etc.) original şi copie;
c. avizul autorităţilor competente (când este cazul) sau documente justificative din care să rezulte necesitatea șederii în România;
d. dovada mijloacelor de întreţinere cel puțin la nivelul câștigului salarial mediu brut lunar, pentru perioada care se solicită prelungirea dreptului de ședere;
e. dovada deținerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie);
f. dovada asiguării sociale de sănătate;
g. adeverinţa medicală;
h. taxe.

Pentru prima prelungire a dreptului de şedere (obţinerea permisului de şedere) pentru nomazi digitali se acordă pentru o perioadă de 6 luni și trebuie să depuneţi următoarele documente:

a. cerere

b. contractul de muncă, în original, încheiat cu o companie înregistrată în afara României, prin care să facă dovada prestării de servicii la distanţă, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, însoţit de traducere autentificată, în limba română sau dovada deţinerii de cel puţin trei ani anterior datei solicitării vizei a unei companii înregistrate de acesta în afara României, pe care o administrează la distanţă prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;

c. un document în original, alături de traducere autentificată, în limba română, eliberat de compania înregistrată în afara României cu care are încheiat un contract de muncă ori de compania înregistrată în afara României pe care străinul o deţine, prin care să fie prezentate toate datele de identificare şi de contact ale companiei, domeniul de activitate al acesteia, calitatea străinului în cadrul companiei, precum şi informaţii privind reprezentanţii legali ai companiei.

d. dovada realizării unui venit de cel puţin trei ori câştigul salarial mediu brut, lunar, pentru perioada pentru care se solicită prelungirea dreptului de şedere.

e. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit.

f. document de trecere a frontierei;

g. o asigurare de sănătate pentru toate riscurile acoperite în mod obişnuit pentru cetăţenii români.

h. adeverinţă medicală.

i. taxe.

La prelungirile ulterioare  vor prezenta:

a. cerere

b. contractul de muncă, în original, încheiat cu o companie înregistrată în afara României, prin care să facă dovada prestării de servicii la distanţă, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, însoţit de traducere autentificată, în limba română sau dovada deţinerii de cel puţin trei ani anterior datei solicitării vizei a unei companii înregistrate de acesta în afara României, pe care o administrează la distanţă prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;

c. un document în original, alături de traducere autentificată, în limba română, eliberat de compania înregistrată în afara României cu care are încheiat un contract de muncă ori de compania înregistrată în afara României pe care străinul o deţine, prin care să fie prezentate toate datele de identificare şi de contact ale companiei, domeniul de activitate al acesteia, calitatea străinului în cadrul companiei, precum şi informaţii privind reprezentanţii legali ai companiei.

d. dovada realizării unui venit de cel puţin trei ori câştigul salarial mediu brut, lunar, pentru perioada pentru care se solicită prelungirea dreptului de şedere.

e. prezintă o adeverinţă de venit eliberată de organul fiscal competent.

f. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit

g. document de trecere a frontierei;

h. dovada asigurării sociale de sănătate

i. adeverinţă medicală.

j. taxe.

Dacă sunteţi apatrid de origine română, repatriat în baza unor înţelegeri internaţionale la care România este parte, puteţi solicita prelungirea dreptului de şedere (obţinerea permisului de şedere) fără îndeplinirea condiţiilor generale şi cu scutire de la plata taxelor consulare.

Termene pentru permisul de şedere

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de şedere va fi solutionată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru prelungirea dreptului de şedere, sunt necorespunzătoare sau incomplete, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informaţiile suplimentare cerute şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenul prevăzut la alin. (4) se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.

Dreptul de şedere temporară pentru alte scopuri se prelungește succesiv pentru perioade de până la 1 an, iar pentru apatrizii de origine română se prelungeşte pe perioade de 4 ani.

Dreptul de şedere pentru străinii care au intrat pe teritoriul României în scopul formării profesionale neremunerate se acordă pentru o perioadă de maximum un an, fără posibilitatea prelungirii

Dreptul de şedere temporară pentru străinii care desfăşoară activităţi în cadrul unor programe de voluntariat se prelungeşte pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de voluntariat, fără a depăşi o durată totală de şedere de un an pe teritoriul României, în această calitate.

ULTIMA
ORĂ

ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN IAȘI ÎN COOPERARE CU REPREZENTANȚI DIN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAȘI

Sari la conținut