Servicii de organizare evenimente hoteliere - servicii cazare cod CPV 55110000-4, servicii catering cod CPV 55520000-1 si servicii inchiriere sala cod CPV 79952000-2, astfel: LOT 1 - Oradea, jud. Bihor 13-16.10.2020; LOT 2 - Bucuresti 27-30.10.2020

Tip anunț: 
Anexa 2
Română
Tip contract: 
Contract de servicii
Denumire achiziție: 
Servicii de organizare evenimente hoteliere - servicii cazare cod CPV 55110000-4, servicii catering cod CPV 55520000-1 si servicii inchiriere sala cod CPV 79952000-2, astfel: LOT 1 - Oradea, jud. Bihor 13-16.10.2020; LOT 2 - Bucuresti 27-30.10.2020
CPV: 
55100000-1 - Servicii hoteliere (Rev.2)
Valoarea estimativă fără TVA: 
43.870,01

Conditii de participare:

Poate participa orice operator economic care are dreptul legal de a executa serviciile ce fac obiectul prezentului anunt, prezentand in acest sens certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (copie lizibila) din care sa reiasa obiectul de activitate. Propunerea tehnica, Propunerea Financiara precum si declaratiile de neincadrare in art. 59,60, 164,165 si 167 din Legea 98/2016 se vor transmite la adresa de e-mail achizitii.igi@mai.gov.ro, pana la data de 21.09.2020 inclusiv, CU CONFRIMARE DE PRIMIRE. Totodata, cu depunerea ofertei se va depune si Declaratia privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului de servicii. Propunerea financiara se va realiza prezentand PRETURILE UNITARE pe fiecare serviciu in parte, asa cum se solicita in caietul de sarcini. Valoarea estimata este de: LOT 1: SESIUNI DE INSTRUIRE PENTRU PERSONALUL RECENT ANGAJAT AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE ÎN DOMENIUL AZILULUI ȘI MIGRAȚIEI – Oradea, jud. Bihor, 13.10 – 16.10.2020 = 25,976.78 LEI FARA TVA; LOT 2: DISEMINARE NATIONALA MODULE BESA: BUCURESTI 27.10 – 30.10.2020 = 17,893.23 LEI FARA TVA. VALOARE TOTALA ESTIMATA LOT 1 + LOT 2= 43,870.01 LEI FARA TVA

 

Conditii referitoare la contract:

Se va incheia un contract de prestari servicii cu operatorul declarat castigator. Acesta va avea obligatia constituirii garantiei de buna executie în procent de 10% din valoarea fără T.V.A. a contractului. Eliberarea garanţiei de bună execuţie se va face în conformitate cu prevederile art. 42 alin. 2 din H.G nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.Plata se va efectua prin OP la 30 zile de la primirea facturii.

 

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut/ lot

Data limita depunere oferta:

21.09.2020 23:59

Informatii suplimentare:

Ofertele financiare si propunerile tehnice vor fi transmise prin e-mail la adresa achizitii.igi@mai.gov.ro CU CONFIRMARE DE PRIMIRE sau se pot depune la sediul nostru din str lt col Constantintin Marinescu nr.15A , Sector 5, Bucuresti pana cel mai tarziu la data de 21.09.2020 inclusiv. Persoana de contact : Insp. de politie Mioara PARVU TEL:0766 529 368

An: 
2020
Luna: 
09
DisplayDate: 
15