Studii

Doriți să studiați în România și aveți cetățenia unui stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European? Pentru început, trebuie să vă înscrieți la instituția de învățământ la care doriți să studiați și să fiți acceptat de aceasta.

Următorul pas este obținerea vizei de lungă ședere pentru studii, de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României. (Consultați lista acestora).

 

VIZA DE LUNGĂ ȘEDERE

Puteți obține viza de lungă ședere pentru studii în calitate de elev, student, masterand, doctorand sau în cadrul unui program de schimb de elevi. Instituția la care veți studia poate fi de stat sau particulară, cu condiția de a fi acreditată potrivit legii. Viza se acordă și străinilor acceptați la studii în baza documentelor internaționale la care România este parte.

Pentru obținerea vizei de lungă ședere trebuie să depuneți următoarele documente:

I. În calitate de elev, student, masterand sau doctorand:

 • dovada de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, din care să rezulte că veți urma o formă de învățământ de zi;
 • dovada achitării taxei de studii pentru cel puțin un an de studiu;
 • dovada mijloacelor de întreținere, în cuantum de cel puțin salariul minim net pe țară lunar, pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
 • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică;
 • asigurarea medicală pe perioada valabilității vizei;
 • încuviințarea părinților sau a tutorelui cu privire la șederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă străinul este minor.

II. În cazul in care participați la un program de schimb de elevi:

 • dovada de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului, din care să rezulte că veți urma o formă de învățământ de zi;
 • dovada de participare într-un program de schimb de elevi, realizat de o organizație constituită în condițiile legii și recunoscută pentru acest scop;
 • dovada din partea organizației care realizează schimbul de elevi, din care să rezulte că aceasta va asigura mijloacele de întreținere și eventualele costuri privind îndepărtarea;
 • asigurarea medicală pe perioada valabilității vizei;
 • dovada privind asigurarea cazării la o familie selectată de către organizația care realizează schimbul de elevi și care deține un spațiu de locuit considerat normal pentru o familie din România;
 • încuviințarea părinților sau a tutorelui cu privire la șederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă străinul este minor.

Taxa de viză este de 120 Euro și se achită în statul în care faceți solicitarea.

Ca și procedură internă, viza de lungă ședere primește aprobarea Centrului Național de Vize numai după obținerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări. Avizul se emite în cel mult 30 de zile de la primirea solicitării, cu posibilitatea de prelungire a termenului cu 15 zile.

Viza de lungă ședere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

Particularități ale vizei pentru studii

Străinii care participă la un program de schimb de elevi trebuie să aibă vârsta cuprinsă, de regulă, între 7 și 19 ani. Străinii bursieri ai statului român, nu sunt obligați să facă dovada achitării taxei de studii și dovada mijloacelor de întreținere pentru obținerea vizei, iar cei de origine română nu sunt obligați sa facă dovada mijloacelor de întreținere.

 

PERMISUL DE ȘEDERE

După intrarea în România trebuie să obtineți un permis de ședere. Acesta atestă dreptul dumneavoastră de ședere în România și îl puteți obține de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care locuiți. Pentru obținerea permisului de ședere veți depune personal o serie de documente cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viză. De asemenea, aveți posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicației online, disponibilă la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

Pentru prelungirea dreptului de ședere (obținerea permisului de ședere) pentru studii trebuie să depuneți urmatoarele documente:

I. Dacă sunteți elev, student, masterand sau doctorand:

- cerere

- documentul de trecere a frontierei (pașaportul, titlul de călătorie, etc.) original și copie;

- scrisoare de acceptare la studii – se solicită doar la prima prelungire a dreptului de ședere;

- adeverința eliberată de instituția de învătământ prin care fac dovada ca sunt înscrisi la studii la o instituție de învătământ de stat ori particulară, acreditată sau autorizată provizoriu potrivit legii, forma învățământ de zi, inclusiv participarea la cursuri de doctorat, în baza aprobării ministerului de resort;

- dovada mijloacelor de întreținere, în cuantum de cel puțin salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru o perioadă de cel puțin 6 luni;

- dovada deținerii legale a spațiului de locuit (original și copie);

- adeverința medicală;

- taxe.

Permisele de şedere pentru bursierii statului român se acordă cu scutire de la plata taxelor.

Dreptul de şedere temporară pentru studii se poate prelungi cu cel mult 6 luni după absolvirea studiilor, în vederea definitivării situaţiei şcolare sau universitare, a avizării documentelor de studii, precum şi pentru căutarea unui loc de muncă şi efectuarea formalităţilor de angajare în muncă.

Străinilor care nu au absolvit studiile în perioada acordată inițial, li se poate aproba prelungirea ulterioară a dreptului de ședere, în scopul finalizării studiilor, pentru o perioadă de maxim un an.

II. Dacă participați la un program de schimb de elevi:

- cerere

- documentul de trecere a frontierei (pașaportul, titlul de călătorie, etc.) original și copie;

- adeverința eliberată de instituția de învățământ;

- documente din care să rezulte că străinul participă la un program de schimb de elevi, realizat de o instituție constituită în condițiile legii și recunoscută pentru acest scop;

- documente din care să rezulte că organizația este constituită și recunoscută, în condițiile legii;

- adeverința din partea organizației care realizează schimbul de elevi;

- dovada deținerii legale a spațiului de locuit (original și copie);

- adeverința medicală;

- taxe.

Situații de exceptare pentru cetățenii străini care studiază în România

 • Bursierii statului roman sunt scutiți de plata taxelor consulare, a permisului de ședere și nu trebuie să facă dovada mijloacelor de întreținere.
 • Nu trebuie să facă dovada mijloacelor de întreținere nici străinii de etnie română (au un ascendent care a avut sau are cetățenia română).
 • Studenții străini care au implinit vârsta de 26 de ani au nevoie de asigurare socială de sănătate pentru prelungirea dreptului de ședere temporară, în conformitate cu Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
 • Străinilor care nu au absolvit studiile în perioada acordată inițial li se poate aproba prelungirea ulterioară a dreptului de ședere, în scopul finalizării studiilor, pentru o perioadă de maxim un an.

 

Termene pentru permisul de ședere

Permisul de ședere se reînnoiește cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea celui anterior.

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de ședere va fi soluționată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluționare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Străinii intraţi în România pentru studii pot solicita prelungirea dreptului de şedere pe o perioadă egală cu durata totală a studiilor, în cazul studenţilor şi al elevilor, şi pe o perioadă care să nu depăşească un an, în cazul străinilor care participă la un program de schimb de elevi.

Dreptul de ședere se poate prelungi cu cel mult 90 de zile după absolvirea studiilor, în vederea definitivării situației școlare sau universitare și a avizării documentelor de studii.

 

SCHIMBAREA PROFILULUI DE STUDIU

Vă puteți schimba profilul de studiu sau specializarea profesională dacă durata totală pentru studiile inițiale nu este depășită. În cazul în care noua opțiune necesită o perioadă mai mare de timp este necesară obținerea unei noi vize de lungă ședere în scop de studii.

 

ANGAJAREA ÎN TIMPUL STUDIILOR

Străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României fără aviz de angajare, numai cu contract individual de muncă cu timp parţial cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.

Română