Protecția datelor

 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate, la cerere, numai următorilor destinatari:

  • persoanei vizate sau reprezentantului legal al acesteia;
  • instituţiilor sau autorităţilor publice, în condiţiile în care comunicarea acestora vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care sunt învestite;
  • organismelor similare din alte state, pe baza înţelegerilor la care România este parte

Conform Regulamentului  nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, beneficiaţi de dreptul de acces la date, de rectificare, de ştergere a datelor, la portabilitatea datelor, de restricţionarea prelucrării, de dreptul la opoziţie şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteti adresa, cu o cerere scrisă, datată si semnată, la sediul Inspectoratului General pentru Imigrări, str.Lt.col. Marinescu Constantin, nr. 15 A, sector 5, Bucureşti, iar în termen de o lună de zile veți primi răspuns la solicitarea exprimată în temeiul Regulamentului  nr. 679/2016.

Conform art. 77 din Regulamentul  nr. 679/2016, vă puteţi adresa cu o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în situaţia în care consideraţi că v-au fost încalcate drepturile prevăzute de Regulamentul  nr. 679/2016.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

Definitii

Cerere pentru exercitarea dreptului la acces

Cerere pentru exercitarea dreptului la opozitie

Cerere pentru exercitarea dreptului la restrictionarea prelucrarii

Cerere portabilitatea datelor

Cerere rectificare date

Cerere stergere date

Drepturile persoanelor vizate potrivit regulamentului nr.679/2016

 

Informații utile în legătură cu impactul noului cadru normativ adoptat la nivel european pot fi obținute prin accesarea site-ului internet al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), la adresa http://dataprotection.ro, iar textul regulamentului poate fi accesat la adresa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Coordonate de contact

Sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este în: Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti

Telefon: 031.805.92.11

Fax: 031.805.96.02

Internet: www.dataprotection.ro
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

Responsabil cu protecția datelor la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări:

Telefon: 021 4107513/19028

Fax: 021 4107510

E-mail: saeri.igi@mai.gov.ro;

Adresă poștală: str. Lt.col. Marinescu Constantin, nr. 15 A, sector 5, București

Română