Direcția migrație

Direcția Migrație este structura din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări care gestionează admisia, reglementarea și îndepărtarea străinilor din România, precum și înregistrarea rezidenţei cu o durată mai mare de 3 luni şi cea pe linia soluţionării cererilor de acordare a dreptului de rezidenţă permanentă pentru cetăţenii UE/Spaţiului Economic European (UE/SEE), cetăţenii Confederaţiei Elveţiene şi pentru membrii de familie ai acestora și are următoarele atribuții principale:

 • avizează acordarea vizelor de intrare în România a străinilor conform competenţelor legale;
 • aprobă invitaţiile şi cererile de reîntregire a familiei în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • acordă autorizaţia de muncă în vederea obţinerii unui drept de şedere în scop de muncă, în condiţiile legii;
 • verifică îndeplinirea de către străini a condiţiilor necesare pentru acordarea şi prelungirea dreptului de şedere în România, potrivit legii;
 • prelungeşte dreptul de şedere temporară în România a străinilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
 • acordă dreptul de şedere permanentă în România străinilor care îndeplinesc condiţiile legale;
 • înregistrează rezidenţa pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, precum şi a membrilor de familie ai acestora;
 • acordă rezidenţa permanentă cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, precum şi membrilor de familie ai acestora;
 • constată, în condiţiile legii, căsătoriile încheiate de convenienţă;
 • anulează ori revocă, după caz, dreptul de şedere sau limitează exercitarea dreptului de rezidenţă, în condiţiile legii;
 • întreprinde demersurile legale corespunzătoare pentru clarificarea situaţiei juridice a străinilor minori neînsoţiţi;
 • eliberează, în condiţiile legii, documente care atestă identitatea, şederea sau rezidenţa, precum şi documente de călătorie;
 • prin lucrătorii anume desemnaţi constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, cu modificările şi completările ulterioare;
 • exercită atribuţiile conferite prin lege cu privire la regimul îndepărtării străinilor de pe teritoriul României;
 • face propuneri, în condiţiile legii, de luare şi prelungire a custodiei publice a străinilor care nu pot fi îndepărtaţi în termen de 24 de ore;
 • acordă, în condiţiile legii, tolerarea rămânerii temporare a străinilor pe teritoriul României;
 • gestionează şi coordonează activităţile desfăşurate în centrele de cazare a străinilor luaţi în custodie publică;
 • instituie, în condiţiile legii, interdicţii de intrare în România;
 • pune în executare hotărârile de declarare ca persoane indezirabile;
 • transmite trimestrial Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse situaţia statistică a autorizaţiilor de muncă, a permiselor de şedere în scop de muncă şi a certificatelor de înregistrare a cetăţenilor Uniunii Europene care desfăşoară activităţi dependente pe teritoriul României;
Undefined