Direcția azil și integrare

Direcţia Azil şi Integrare este structura din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări care gestionează accesul solicitanților la procedura de azil, actualizează informațiile din ţările de origine, soluţionează cererile primite în cadrul procedurii de determinare a statului membru responsabil şi readmisia străinilor beneficiari ai unei forme de protecţie în România și are următoarele atribuții:

 • primeşte, înregistrează şi soluţionează, în etapa administrativă, cererile de azil depuse la structurile sale teritoriale sau la alte organe ale Ministerului Afacerilor Interne;
 • primeşte şi transmite instanţelor judecătoreşti competente plângerile formulate de solicitanţii de azil, în temeiul prevederilor Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările ulterioare;
 • pune la dispoziţie instanţelor judecătoreşti, în copie, actele care au stat la baza pronunţării hotărârilor atacate în domeniul azilului;
 • este parte în procesele care au ca obiect cereri de azil;
 • iniţiază procedura prevăzută de legea română pentru numirea unui reprezentant legal în cazul solicitanţilor de azil minori neînsoţiţi şi le asigură acestora protecţia necesară până la numirea unui reprezentant legal;
 • decide cu privire la acordarea accesului pe teritoriul României al solicitanţilor de azil care au depus cererea de azil în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat;
 • poate decide cu privire la retrimiterea străinului într-o ţară terţă sigură, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările ulterioare;
 • trimite şi analizează cererile de preluare/reprimire a unor solicitanţi de azil şi efectuează, în colaborare cu Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, transferul solicitanţilor de azil către ţările terţe sigure;
 • asigură accesul la asistenţă medicală în condiţiile legislaţiei referitoare la azil şi regimul juridic al străinilor;
 • întocmeşte şi transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse documentele necesare pentru plata ajutoarelor materiale ce se acordă persoanelor care au obţinut o formă de protecţie în România;
 • consultă Ministerul Afacerilor Externe pentru stabilirea ţărilor de origine sigure şi a ţărilor terţe sigure;
 • primeşte, analizează, prelucrează şi gestionează informaţiile referitoare la situaţia din ţările de origine ale solicitanţilor de azil;
 • asigură comunicarea şi coordonează activităţile desfăşurate la nivel naţional cu Biroul European de Sprijin în domeniul Azilului, denumit în continuare B.E.S.A. și îndeplineşte activităţile necesare în calitate de punct naţional de contact în domeniile specifice avute în competenţă, în relaţie cu instituţiile şi alte agenţii europene;
Undefined