The legal framework

Informații Generale:

Manualul de programare AMIF


Oportunitati de finantare la nivelul Comisiei Europene 

 

Prevederi aplicabile Programului National FAMI :

REGULAMENTUL (UE) NR. 514/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor


REGULAMENTUL (UE) NR. 516/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 aprilie 2014  de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE și nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 799/2014 AL COMISIEI din 24 iulie 2014  de stabilire a modelelor pentru rapoartele anuale și finale de punere în aplicare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 801/2014 AL COMISIEI din 24 iulie 2014 de stabilire a calendarului și a altor condiții de punere în aplicare referitoare la mecanismul de alocare a resurselor pentru Programul de relocare al Uniunii în cadrul Fondului pentru azil, migrație și integrare


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 802/2014 AL COMISIEI din 24 iulie 2014  de stabilire a modelelor pentru programele naționale și de stabilire a termenilor și condițiilor sistemului de schimb electronic de date între Comisie și statele membre, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1042/2014 AL COMISIEI din 25 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 cu privire la desemnarea și la responsabilitățile de gestionare și control ale autorităților responsabile și cu privire la statutul și la obligațiile autorităților de audit


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1048/2014 AL COMISIEI din 30 iulie 2014 de stabilire a măsurilor de informare și publicitate destinate publicului și a măsurilor de informare a beneficiarilor, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1049/2014 AL COMISIEI  din 30 iulie 201 4 privind caracteristicele tehnice ale măsurilor de informare și publicitate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/377 AL COMISIEI  din 2 martie 2015 de stabilire a modelelor documentelor necesare pentru plata soldului anual și a soldului final în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/378 AL COMISIEI din 2 martie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurii de verificare și închidere anuală a conturilor și a procedurii de verificare a conformității


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/840 AL COMISIEI din 29 mai 2015 privind controalele efectuate de autoritățile responsabile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor


REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2015/377 AL COMISIEI din 2 martie 2015 de stabilire a modelelor documentelor necesare pentru plata soldului anual si a soldului final in temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a dispozitiilor generale privind Fondul pentru azil, migratie si integrare, precum si instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea politieneasca, prevenirea si combaterea criminalitatii si gestionarea crizelor

 

ORDIN nr. 74 din 9 iulie 2015 privind supravegherea Autorității Responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014 – 2020, domeniul Afaceri interne, și reexaminarea desemnării acesteia


ORDIN nr. 75 din 9 iulie 2015 privind evaluarea și selecția proiectelor de grant în cadrul Programului Național al României de sprijin din Fondul pentru azil, migrație și integrare pentru perioada 2014 – 2020


ORDIN nr. 76 din 27 iulie 2016 (forma actualizata) privind regulile de eligibilitate  aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă și Fondul pentru azil, migrație și integrare


ORDIN nr. 102 din 21 iunie 2016 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă și Fondului pentru azil, migrație și integrare 


ORDIN nr. 77 din 9 iulie 2015 privind sistemul decizional și de coordonarea pentru implementarea programelor naționale și pentru gestionarea asistenței financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014 – 2020, domeniul Afaceri interne


HOTARARE nr. 48 din 28 ianuarie 2015 privind stabilirea sistemului de management si control in vederea gestionarii fondurilor acordate Romaniei prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne


Ordin nr. 127 din 2 octombrie 2015 privind criteriile pentru stabilirea majorării contribuției financiare nerambursabile la proiectele de grant atribuite în cadrul Programului național al României de sprijin din Fondul pentru azil, migrație și integrare pentru perioada 2014 - 2020


Reguli pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din FAMI efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestora, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu prevederile art.4 (1) sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 4 (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice


Reguli specifice asistentei materiale

 

Programul National FAMI :

DECIZIA COMISIEI din 20.03.2015 de aprobare a programului national al Romaniei de sprijin din Fondul pentru azil, migratie si integrare pentru perioada 2014-2020(rom)


Decizia Comisiei nr. 1800 din data de 21.03.2016 de punere in aplicare a modificarii Deciziei C(2015)1730 a Comisiei de aprobare a PN FAMI 2014 - 2020


Programul National FAMI(engleza)


Programul_National_FAMI_RO


Programul National FAMI RO revizuit 14.12.2015


Programul National FAMI engl revizuit 14.12.2015


Programul National FAMI ro_revizuit 21.03.2016


Programul National FAMI engl revizuit 21.03.2016

 

English